Skip to main content

Är en anhörig till dig självdestruktiv?

Självskadebeteende påverkar också alltid anhöriga. Om du har en anhörig som är självdestruktiv, sök information och stöd till dig själv. På så sätt kan du bevara din hälsa och vara ett stöd för din anhörig.

På den här sidan hittar du information om 

 • hur du söker hjälp 
 • krisen som har orsakat självskadebeteende 
 • anhörigas roll 
 • att sätta egna gränser. 

De anhöriga kan bli medvetna om självskadebeteende på många sätt och i olika situationer.  

 • Ibland berättar personen själv för sina anhöriga att hen har självdestruktiva tankar, men gör det tydligt att hen inte tänker omsätta dem i handling.  
 • Ibland ber personen anhöriga om hjälp, för att hen inte är säker på om hen orkar stå emot sina självdestruktiva tankar. 
 • Ibland visar sig självskadebeteendet inte förrän efter den självdestruktiva handlingen.  

Självskadebeteende är en kris även för anhöriga 

Även om personen med självmordstankar inte har någon avsikt att omsätta sina tankar i handling, så är anhöriga ofta mycket oroliga för det. 

Om den anhörigas avsikter att begå självmord framkommer genom ett självmordsförsök, eller om ett sedan tidigare känt självskadebeteende leder till handling, kan anhöriga få väldigt kraftiga och motstridiga känsloreaktioner.  

 • Rädsla, oro, irritation, hat, förvirring, hjälplöshet, en vilja att hjälpa, medkänsla, sorg, besvikelse, skuld, skam och många andra känslor kan irra hit och dit både i huvudet och kroppen.  
 • Den anhöriga kan känna sig känslolös och agera som en robot. Känslorna kan komma i efterhand.  
 • Påfrestningen kan märkas mer i form av fysiska symtom än psykiska. Det kan till exempel visa sig som oförklarliga smärtor eller en ovanlig trötthet.  

Behov av stöd från anhöriga 

När självskadebeteendet visar sig eller är som starkast är anhöriga ofta beredda att gå mycket långt för att hjälpa den självdestruktiva personen att vara kvar i livet och tillfriskna.  

Alla har dock sina egna behov, och det går inte att göra avkall på det i all oändlighet. Det är också oerhört viktigt att anhöriga ser till att de själva och andra orkar med situationen. 

 • Behovet av stöd för de anhöriga själva ökar om krissituationen håller i sig eller om de självdestruktiva handlingarna upprepas. 
 • Även ett hot om självdestruktivitet som snabbt går över kan fortsätta vara påfrestande för anhöriga, om man inte kan bearbeta händelsen och sina känslor.  
 • Att ta hand om sitt eget välbefinnande är desto viktigare ju fler stressfaktorer det finns i livet samtidigt.  

Var kan anhöriga få hjälp? 

Bli inte ensam, utan sök stöd för dig själv. Kunskap hjälper oss ofta att anpassa oss till situationen och vara ett stöd. Personer som varit med om samma sak kan ge dig tips på hur du går vidare, både mitt i krisen och på längre sikt.  

 • Den nationella kamratstödsorganisationen för anhörigas stöd för mentalvården, FinFami, erbjuder mångsidig rådgivning och stöd. 
 • Mieli rf:s kristjänster ger också stöd i kriser som rör självskadebeteende 
 • Mieli rf:s center för suicidprevention erbjuder stöd och kamratgrupper just för anhöriga till personer som har försökt begå självmord.  
 • Om en anhörig genomgår en livskris kopplat till självskadebeteende och det påverkar din hälsa kan du också söka hjälp från hälso- och sjukvården, till exempel från en hälsostation eller från studie- eller företagshälsovården. 
 • Social- och krisjouren erbjuder också krishjälp till anhöriga efter ett självmord eller självmordsförsök. 

Anhörigas roll är viktig, men svår 

Till självdestruktiva tankar, avsikter eller handlingar hör ofta en upplevelse av att man inte är värd kärlek, eller att man bara är en börda för andra. Att anhöriga visar att de bryr sig kan utmana den självdestruktivas uppfattning om sig själv som värdelös eller som dömd till ensamhet. Anhörigas stöd kan också var avgörande för att till exempel söka vård.

Egenvårdsprogrammen som stöd

Egenvårdsprogrammen kan hjälpa dig att hantera situationen. Du kan också berätta för en närstående om olika egenvårdsprogram, t.ex. om egenvårdsprogrammet för depression eller självskadebeteende.

Erfarenheter från anhöriga

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av