Skip to main content

Hur påverkas relationer av en kris?

En chockerande händelse förändrar ofta ens sätt att tänka och vad man anser är viktigt i livet. Dessa förändringar kan också återspeglas i vänskapskretsen och andra relationer.

Närstående kan ändra på sättet de förhåller sig till en, och samspelet kan förändras. Relationer kan bli starkare, men även splittras.

En del personer kan komma en ännu närmare, medan kontakten med andra kan bli mindre frekvent.

En kris får känslor att komma upp till ytan

Chockerande livssituationer påverkar trygghetskänslan. De kan orsaka rädslor och svårigheter att lita på andra.

En svår livssituation kan leda till att man upplever en form av avskildhet. Andra känns avlägsna och främmande, och ingen verkar riktigt förstå ens livssituation.

Känslorna kommer ofta upp till ytan. Att man har humörsvängningar, är ilsken och irritabel eller får raseriutbrott kan orsaka förvirring hos närstående.

Man kan ha regelrätta gräl med närstående. Många olika saker och ord kan kännas fel eller sårande.

Att koncentrationsförmågan är försämrad kan göra det svårare att följa med och delta i samtal.

Mer information om hur man hanterar krisreaktioner hittar du här:

En kris kan försämra förtroendet för andra

När krisen är relaterad till en relation kan det kännas särskilt obekvämt, ångestfyllt eller till och med helt outhärdligt att lita på och vara nära andra.

Man kan behöva bygga upp förtroendet för andra och attityden till dem delvis på nytt. Det är värt att ägna tid åt detta arbete. Det är bra att ha medkänsla för denna bearbetning och sig själv.

Ibland leder en kris till ett ökat beroende av andra. Det är en normal reaktion och minskar vanligtvis med tiden.

Att man försöker undvika starka känslor och sådant som påminner om den chockerande händelsen kan även ha en inverkan på ens relationer. Sakerna som man försöker undvika kan vara väldigt små. Det är även möjligt att en närstående påminner en om det som hänt.

Närståendes reaktioner kan kännas svåra

Det kan även ibland vara svårt för de närstående att förhålla sig till det hela. De kanske inte riktigt vet vad de borde göra. Andra personers reaktioner kan vara förvirrande. Det betyder däremot inte nödvändigtvis att de inte respekterar din situation.

Det är kan vara så att andra tvekar i mötet med dig. En närstående kanske undrar om hen kan säga rätt saker eller vara på rätt sätt med dig. En sådan känsla kan fungera som ett hinder för kontakten. Du kan känna dig övergiven av andra.

Dina närstående kanske försöker lösa ditt problem eller bortförklara det. Det kan kännas som att den andra personen inte alls har lyssnat på dig. Det är svårt att förutse andras reaktioner. Du kanske måste vara rak och säga att du bara vill att de lyssnar.

Folk kan säga klumpiga saker av misstag eller på grund av okunnighet. Problem kan uppstå speciellt på grund av otillräcklig information och missförstånd angående kriser.

Man blir vanligtvis ledsen av kommentarer som antyder att man själv skulle bära ansvaret för den svåra situationen, såsom "Hur hamnade du i en sådan situation? Kom du inte ihåg att göra detta eller detta?" Sådana ord kan vara mycket sårande.

Närstående och kamratstöd kan hjälpa i en svår situation

Stödet från nära och kära har stor betydelse i svåra livssituationer. Att prata med familjemedlemmar och vänner är en av de vanligaste copingmetoderna. Redan att prata får en att må bättre.

Ingen kan ta bort ens sorg och bekymmer, men man kan dela det. Det är också viktigt att veta när man inte vill prata eller när någon går över ens gränser.

Det kan kännas svårt att prata. En chockerande situation kan göra det svårt att sätta ord på sina upplevelser.

Andras förmodade attityder och reaktioner kan vara skrämmande. Man kan vara rädd för att man belastar andra när man tar upp sina problem. Man kan dock berätta för den som lyssnar att man bara vill säga det man har att säga högt.

Negativa föreställningar om sig själv kan också göra det svårt att söka och ta emot stöd. Chockerande händelser åtföljs ofta av onödiga känslor av skuld och skam. Det är däremot inget fel på en, ens upplevelser eller ens reaktioner.

Man kan även ha nytta av kamratstöd. Man kan till exempel träffa personer med liknande erfarenheter i olika grupper. Sorg kan vara lättare att stå ut med tillsammans med andra som har gått igenom något liknande.

Kom ihåg dina gränser i relationer

Det är viktigt att man bearbetar sin livssituation i sin egen takt. Att till exempel få stöd av och prata med andra hjälper en att återhämta sig från krisen, men det är också viktigt att veta när man inte vill prata eller när någon går över ens gränser.

Alla har rätt att säga nej. Det är viktigt att dela saker och ting, men man kan välja vad man delar och med vem.

Ibland kan det däremot vara svårt att be om hjälp. Man kanske tror att man måste klara av det på egen hand. Då kräver man för mycket av sig själv i en svår situation. Att be om hjälp är inte ett tecken på svaghet. Andras stöd kan hjälpa en framåt i livet.

Ta hand om dig själv

Hur välfungerande vardagen är har en stark inverkan på det psykiska välbefinnandet.

När du känner att du mår bra löper vardagen ofta smidigt utan större ansträngning. Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag.

Du kan påverka ditt välbefinnande med hjälp av väldigt enkla saker varje dag. Motion, sömn och att uppleva välbehag utgör viktiga byggstenar i vardagen. Andra människors närvaro och att ha sociala kontakter är viktigt. Kvaliteten på det dagliga intaget av näring har också en stor inverkan på sinnesstämningen. 

Fler tips på vad du kan göra själv hittar du här: 

Vad kan jag göra själv?

Ett egenvårdsprogram för arbete på egen hand 

Psykportens egenvårdsprogram kan hjälpa dig att hantera en krissituation. Du kan gå igenom egenvårdsprogrammet på egen hand, tillsammans med en närstående eller med stöd av en yrkesperson (assisterad egenvård). Egenvårdsprogrammet för ungas kriser erbjuder hjälp särskilt för unga i små och även större krissituationer i livet.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • på egen hand
  • medan du väntar på övrig vård
  • som tillägg till övrig vård  
  • efter att övrig vård avslutats.  

Att prata om något jobbigt

Mitt i en kris eller svår situation är det normalt att reagera genom att dra sig undan eller känna sig ensam. I videon nedan (3:26) ger en psykolog fem tips som kan göra det lättare att berätta om en jobbig sak för någon annan.

Videon innehåller reflektionsuppgifter. Pausa videon då de dyker upp och gör anteckningar. På detta sätt kan du få mer nytta av övningen.

När och var kan man få hjälp?

Tveka inte att söka hjälp ifall du upplever att du inte själv klarar av att hantera de påfrestningar som krisen orsakar! 

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. Man försöker tillsammans vanligtvis även finna nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen. 

Du kan söka hjälp till exempel via

  • hälsostationen
  • skol- eller studerandehälsovården
  • företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av