Skip to main content

Ensamhet och åldrande

Ensamhet anses vara ett centralt problem för äldre människor. Vid högre ålder tolererar ändå många människor ensamhet väl och känner sig bekväma med att vara ensamma. Du får leva ett sådant liv som du vill, fundera på saker i fred och känna dig självständig. 

Känsla av ensamhet belastar dock den psykiska hälsan. I värsta fall kan det vara ett tillstånd av djup ångest där du inte kan känna någon kontakt med andra människor. Att ofrivilligt leva ensam och ensamhet har en negativ inverkan på det fysiska och psykiska välbefinnandet samt hur man klarar sig i vardagen.  

Ensamhet i ålderdomen 

Ensamhet som upplevs i ålderdomen kan delas in i emotionell, fysisk och social ensamhet.  

  • Emotionell, det vill säga känslomässigt relaterad, ensamhet kan orsakas av till exempel änkedom, ensamboende, dålig hälsa eller nedsatt funktionsförmåga.  
  • Fysisk ensamhet är förknippad med upplevelsen av brist på beröring, sexualitet eller närhet.  
  • Social ensamhet tar sig uttryck som bristande interaktion med andra och få vänskapsrelationer.  

Vad beror ensamhet på?  

Ensamhet i ålderdomen kan bero på många saker. Det är bra att reflektera över och strukturera de bakomliggande faktorerna till ensamheten. Med hjälp av dem kan man hitta metoder och stöd för att bearbeta och lindra känslan av ensamhet. 

Förändring i livssituationen  

En förändring i livssituationen som orsakar ensamhet kan till exempel vara pensionering, sjukdom, byte av bostadsort eller förlust av en livspartner.  

I allmänhet lindras ensamheten som orsakas av livssituationen med tiden då människan anpassar sig till förändringen och hittar sätt för socialt umgänge i den nya och förändrade situationen.  

Sorg  

Förluster i samband med livets gång orsakar stor sorg. Till exempel att bli änka eller änkling kan påverka humöret under en lång tid. Sorgen kan avta, men visar sig tidvis på nytt.  

Sorg är naturligt. Det är först när sorg hopar sig eller drar ut på tiden som den utgör en riskfaktor för den psykiska hälsan.  

Att bo ensam  

Även om det att bo ensam inte i sig orsakar någon ensamhetskänsla kan det orsaka många andra utmaningar i livet.  

Det är dyrare att bo ensam än i ett hushåll med flera personer. En svag utkomst och fattigdom kan begränsa livet.  

Nedsatt rörlighet  

Att förlora rörelseförmågan eller någon annan försämring av den fysiska konditionen kan leda till att man måste avstå från hobbyer eller motion, eller minska på dem.  

En nedsatt hörsel eller syn kan minska på rörligheten utanför hemmet och således leda till isolering.  

Meningslösa relationer eller avsaknad av ett pålitligt nätverk  

Ensamhet kan också upplevas mitt bland människor om relationerna inte känns meningsfulla. Till exempel att bo på ett serviceboende skyddar inte i sig mot ensamhet.  

Alla personer i pensionsåldern har inte ett närstående- eller trygghetsnätverk. Många vanliga och vardagliga saker kan bli ogjorda av en ensam person om hjälp inte fås med dem.  

För andra bottnar ensamheten i svårigheten att skapa fungerande relationer. Gräl och brutna relationer kan vara de svåraste upplevelserna av ensamhet och att bli åsidosatt. Ibland kan sociala relationer vara tunga eller till och med skadliga.  

Många upplever också att man ska kontakta varandra turvis. Det finns dock ingen anledning att vänta på att andra ska kontakta dig. Det lönar sig att ta kontakt själv även om man är den som gjorde det senast.

Samhällets förändring  

Samhällets förändrade attityder och samhällsutvecklingen kan skapa ångest. Förändringarna i situationer och praxis kan upplevas vara för snabba, och då kan känslor av ensamhet och avskildhet uppstå.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?  

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av