Skip to main content

Psykosocialt stöd för krishanteringsveteraner

Krishanteringspersonal har tillgång till stöd under och efter tjänstgöringen. Försvarsmakten, Björneborgs brigad och HUS Psykiatri är ansvariga för stödet.

Försvarsmakten ansvarar för stödet för personer som tjänstgör i militära krishanteringsuppgifter och Björneborgs brigad ordnar hemförlovningskurser för personal som tjänstgjort i militära krishanteringsuppgifter. HUS Psykiatri erbjuder psykiatrisk utvärdering och handledning för hemförlovade krishanteringsveteraner.

Under tjänstgöringen 

Krishanteringspersonal har tillgång till stöd under tjänstgöringen. Försvarsmakten ansvarar för planeringen av psykosocialt stöd för personer som tjänstgör i krishanteringsuppgifter och Björneborgs brigad och Centret för militärmedicin i sin tur tar hand om stödets arrangemangen. I en operation med mer än 100 personer finns också en finländsk socialkurator och en präst som stödjer personalens funktionsförmåga.

Hemförlovningskurser efter tjänstgöring 

Björneborgs brigad ordnar hemförlovningskurser i två steg. De är en del av krishanteringstjänsten. Anställningsvillkoren är desamma som under utbildningen före operationen.  

Den första fasen av hemförlovningskursen genomförs inom 1–5 månader efter hemförlovningen. Då deltar deltagarna i ett live-evenemang i Säkylä. Vid evenemanget går man igenom krishanteringstjänstens erfarenheter med personal som hemförlovats från krishanteringstjänsten. Frågor som rör stress, relationer och återgången till vardagen diskuteras också.

Utbildningen sker i form av föreläsningar och ledda gruppdiskussioner. Den andra fasen av hemförlovningskursen hålls inom tre månader efter hemförlovningskursens första fas. Då är arbetsgivaren i kontakt med de hemförlovade. Med var och en hålls ett personligt individuellt samtal via telefon.

Alla diskussioner är konfidentiella. Hemförlovningskursen omfattar inte en bedömning av behörigheten för fortsatt tjänstgöring. 

Stöd efter hemkomsten 

HUS Psykiatriska konsultationspoliklinik erbjuder psykiatrisk utvärdering och servicehandledning med låg tröskel för hemförlovade krishanteringsveteraner.  Du kan ansöka om en utvärdering utan remiss eller betalningsförbindelse genom att själv kontakta HUS Psykiatriska konsultationspoliklinik. 

Det lönar sig att söka sig till en utvärdering om du efter hemförlovningen behöver hjälp för att du till exempel har psykiska symtom, stress eller anpassningssvårigheter.

Utvärderingen är avgiftsfri för krishanteringsveteraner. Statskontoret ersätter också skäliga uppkomna resekostnader. 

Fortsatt vård

Eventuell fortsatt vård ordnas på den egna hemorten eller i dess närhet. För fortsatt vård krävs en betalningsförbindelse från Statskontoret. Statskontoret ersätter vårdkostnaderna enligt den vårdplan som utarbetats på HUS i högst ett år från det att behovet av stöd uppstod. 

För att ersätta vårdkostnaderna behöver Statskontoret en vårdsammanfattning från vårdenheten. Personliga uppgifter lämnas inte ut till Försvarsmakten. 

När behövs psykiatriskt stöd?

Efter tjänstgöringen kan det förekomma

  • utmaningar att anpassa sig till vardagen
  • sömnlöshet
  • svårigheter i parförhållandet
  • överdriven alkoholkonsumtion
  • depressions- och ångestsymtom

Händelserna under tjänstgöringen kan ha blivit kvar i tankarna på ett störande sätt. Då kan det vara fråga om posttraumatiska symtom.

Psykiatrisk utvärdering och servicehandledning

Försvarsmakten, Statskontoret och HNS har undertecknat ett avtal enligt vilket deltagare i krishanteringsuppgifter erbjuds psykiatrisk utvärdering och servicehandledning med låg tröskel. De är avgiftsfria.

Psykiatrisk utvärdering

Den psykiatriska utvärderingen görs på HUS Psykiatriska konsultationspoliklinik. Den psykiatriska utvärderingen och vårdplanen genomförs i samarbete mellan sjukskötaren och läkaren. Utvärderingsperioden är vanligtvis 1–5 besök eller telefonsamtal.

Fortsatt vård

Eventuell fortsatt psykiatrisk vård genomförs på den hemförlovades hemort. Patientjournalanteckningarna för den psykiatriska utvärderingsperioden förs in i HUS patientdatasystem. Uppgifterna lagras i Kanta-arkivet, vars synlighet kan hanteras på Mina Kanta-sidorna.

Statskontoret ersätter kostnaderna som uppstår under utvärderingsperioden. Om vårdbehovet är förknippat med krishanteringstjänsten har den hemförlovade rätt till psykiatrisk vård under högst ett år. Vården kan till exempel omfatta en kort terapiperiod inom den privata sektorn.

Hur får jag en utvärdering?

Du kan kontakta HUS Psykiatriska konsultationspoliklinik per telefon. Du behöver ingen remiss. Sjukskötaren kontaktar dig senast en vecka efter att du tagit kontakt.

Psykiatrisk utvärdering och bedömning av rehabiliteringsbehov 

Ett år efter hemförlovningen kan man vid behov göra psykiatriska utvärderingar och utredningar om behovet av rehabilitering. 

Utvärderingen och ett förslag görs på basis av Statskontorets vårdhänvisning. En krishanteringsveteran ska först själv kontakta Statskontoret och inleda en utredning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig? 

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av