Skip to main content

Tvekar du att söka hjälp?

Det kan kännas svårt att söka hjälp för depression, ångest eller då man mår dåligt psykisk. Kommer jag att bli tagen på allvar? Är det ens möjligt att någon kan hjälpa mig?

Det förekommer många fördomar och felaktiga uppfattningar om psykiska problem. Det kan hindra en från att söka hjälp.

Vad gör jag om jag skäms för att söka hjälp?

Det är vanligt att uppleva skam i samband med psykisk ohälsa. Många känner att de själva är skyldiga till hur de mår. Faktum är dock att den psykiska ohälsan beror på många olika saker. Det är inte möjligt att enbart med viljestyrka bestämma sig för att må bra.

Alla behöver hjälp ibland

Att söka hjälp kan kännas svårt, oavsett om det handlar om fysiska eller psykiska problem. Man kan ha tagit till sig ett tankesätt om att det är viktigt att klara sig ensam och fortsätta kämpa även om man inte längre orkar.

Att söka hjälp kan strida mot bilden av hur man man vill vara som person. Alla behöver ändå någon gång hjälp från andra. När man vågar agera på ett annorlunda sätt och söka hjälp kan man samtidigt öva på att öka självmedkänslan.

Uppfattningar om psykisk ohälsa

Psykiska svårigheter har länge förknippats med negativa uppfattningar.

Vissa kan ha lärt sig att psykiska svårigheter är något man ska skämmas över och dölja. Man kan stanna upp och fundera varifrån dessa synsätt egentligen härstammar och ifall de verkligen stämmer.

 • Hur förhåller sig dina närstående till psykisk hälsa?
 • Pratar dina vänner om psykisk hälsa?
 • Hur skulle du själv hjälpa en närstående som behöver hjälp?

Har jag rätt att jag söka hjälp?

Man kan oroa sig över flera olika saker i samband med att söka hjälp:

 • Kommer jag att bli tagen på allvar?
 • Hur vet jag om jag mår tillräckligt dåligt för att söka hjälp?
 • Vad händer om det inte finns någon lämplig behandling?
 • Tänk om någon annan behöver mottagningstiden mer än jag?

Dessa och liknande tankar kan leda till att man skjuter upp saken eller väntar "på rätt tillfälle" eller att man "mår tillräckligt dåligt".

Alla dessa farhågor är helt förståeliga. Det kan kännas svårt att berätta för en främling om svåra känslor eller konstiga symtom. När man öppnar upp om sin inre värld försätter man sig samtidigt i en sårbar position.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att det första steget för att kunna börja må bättre är att våga söka hjälp.

Vilka är fördelarna med att söka hjälp?

Genom att söka hjälp

 • känner du att du aktivt gör något för ditt psykiska välbefinnande
 • lär du dig att förstå dina problem och dig själv bättre
 • får du hjälp, stöd och verktyg för att må bättre.

Ifall du har svårt att direkt prata med en yrkesperson så kan det vara lättare att först prata med en vän, familjemedlem eller någon annan person du litar på.

Det lönar sig även att genast i början berätta för yrkespersonen att det är ett känsligt ämne för dig och att känns svårt att prata om dina problem. De är oftast vana med att man kan vara nervös inför de första besöken och har förståelse för det.

Tveka inte att söka hjälp om:

 • du ständigt mår dåligt
 • de svåra känslorna eller symtomen begränsar ditt liv
 • du har svårt att uppleva njutning eller glädje
 • du lider av långvarig sömnlöshet
 • du upplever långvarig stress
 • du är helt utmattad
 • du har tappat hoppet eller har tankar på att skada dig själv.

Vem kan lida av psykiska svårigheter?

Vem som helst kan ha psykiska svårigheter i olika skeden av livet. Alla upplever svåra känslor ibland. Det finns ingen tydlig gräns mellan svåra känslor som hör till livet och psykiska svårigheter.

Många lider av psykiska problem någon gång i livet. De flesta känner även någon som har haft någon form av psykiska problem.

Vad är psykiska svårigheter?

Tillfälliga psykiska svårigheter är mycket vanligare än faktiska psykiska störningar. De kan förvisso skapa oro och vara smärtsamma, men det behöver nödvändigtvis inte vara frågan om en diagnostiserbar psykisk störning.

Det lönar sig att söka hjälp ifall svårigheterna har en inverkan på vardagen, är återkommande eller långvariga. På så sätt kan du förhindra dem från att förvärras.

Vad är psykiska störningar?

En psykisk störning avser en sjukdom som har en negativ inverkan på individens liv och som diagnostiserats av en läkare.

Det kan till exempel handla om depression eller ångest, återkommande sömnsvårigheter eller koncentrationssvårigheter, självskadebeteende eller hallucinationer.

Det är väldigt vanligt att man har flera olika symtom och störningar samtidigt. De kan även variera från väldigt lindriga till mycket svåra.

Var kan jag få hjälp?

Professionell hjälp behövs framför allt om de egna krafterna, stödet från närstående eller egenvård inte räcker till.

Du kan till exempel kontakta skolhälsovården eller studenthälsan, företagshälsovården, hälsovårdscentralen eller en psykiatrisk akutmottagning.

Minneslista för att söka hjälp

Det lönar sig att i förväg fundera på vad du vill berätta för yrkespersonen. Du kan till exempel tänka på vilka förändringar som skett i ditt liv och i måendet. Det är helt okej att ta med sig en papperslapp där man skrivit ner sådant man vill komma ihåg att nämna eller fråga om.

Du kan utgå från följande frågor:

 • Vilka svårigheter har jag?
 • Hur tar sig svårigheterna uttryck i vardagen och i mina relationer?
 • Hur länge har svårigheterna pågått?
 • Hur var min livssituation när svårigheterna började?
 • Har svårigheterna förblivit desamma, eller är symtomen ibland lättare eller svårare?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande.  Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske även är intresserad av