Skip to main content

Psykiska problem och svårigheter i informationsbehandlingen

Många psykiska problem är förknippade med förändringar i informationsbehandlingen och inlärningen. Svårigheter uppstår särskilt i minnesfunktionen och koncentrationen.

Olika sjukdomar åtföljs av olika informationsbehandlingssvårigheter. 

Ibland uppstår svårigheter redan innan sjukdomen bryter ut. Men oftast uppstår svårigheterna efter att sjukdomen brutit ut. 

Det finns också en skillnad i hur långvariga svårigheterna är. Ofta försvinner svårigheterna när sjukdomen lättar. Ibland är de kognitiva svårigheterna en permanent del av sjukdomen. Detta gäller särskilt kroniska sjukdomar.  

Depression

Ett centralt symtom vid depression är nedstämdhet eller ett klart minskat intresse eller välbefinnande. För att kunna ställa den egentliga depressionsdiagnosen måste personen dessutom ha flera andra symtom samtidigt. 

Ångest

Ångestsyndrom hör till de vanligaste psykiska störningarna. Det finns ingen exakt gräns mellan normal och störande ångest.  

Man talar om ångestsyndrom när ångesten eller rädslorna ständigt är så kraftiga att de begränsar den psykiska och sociala funktionsförmågan.  

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en långvarig psykisk störning med en varierande grad av depressiva och maniska symtom. Mellan symtomen förekommer asymtomatiska perioder. Bipolär sjukdom kan också åtföljas av psykotiska symtom. 

Mani och depression 

  • Vid mani är humöret onormalt upprymt, upphetsat och energiskt.  
  • Den depressiva fasen liknar ett normalt depressivt tillstånd.  

Schizofreni

Schizofreni är den vanligaste psykotiska sjukdomen. Vid psykotiska sjukdomar är en persons förmåga att bedöma verkligheten störd. 

Schizofreni kännetecknas av olika snedvridna tankar eller uppfattningar. Ofta förekommer också avvikande känslomässiga uttryck eller avtrubbning. 

Neuropsykiatriska sjukdomar

Med neuropsykiatriska sjukdomar avses sjukdomar där en hjärnskada eller onormal funktion orsakar problem med beteendet och informationsbehandlingen.  

Utvecklingsmässiga neuropsykiatriska störningar omfattar bland annat aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD) samt autismspektrumtillstånd. 

Vad hjälper vid psykiska problem? 

Berätta hur du mår  

Även om det verkar svårt och meningslöst att ta upp frågan är det värt att berätta att man mår dåligt för en trygg vuxen eller en god vän. När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den svåra situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare. 

Ta Psykporten till hjälp 

Hjälp kan också fås från Psykportens egenvårdsprogram, som du kan gå igenom antingen ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson. I slutet av sidan hittar du innehåll som rekommenderas för ångest. 

Nätterapi är också tillgänglig för problem med social ångest. Den kräver en remiss från läkaren. För personer över 16 år är nätterapi också tillgänglig vid andra problem.

När och var kan man få hjälp?

I samband med psykisk hälsa och relaterade svårigheter i informationsbehandlingen lönar det sig att söka hjälp med låg tröskel. 

Professionell hjälp 

En yrkespersons hjälp behövs särskilt om de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. 

Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av