Hoidon järjestäminen

Mielenterveystyöstä ja päihdetyöstä on säädetty terveydenhuoltolaissa (10.12.2010/1326), mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116) ja päihdehuoltolaissa (17.1.1986/41). Kuntien tulee järjestää asukkailleen psykiatriset sairaanhoitopalvelut osana kunnan omia sosiaali- ja terveyspalveluja tai sitten ostamaan ne sairaanhoitopiireiltä tai yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Kunnan on terveydenhuoltolain mukaan järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö. Mielenterveystyöhön kuuluu:

  • terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta,
  • tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki sekä
  • mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Aikuisten psykiatrinen avohoito onkin järjestetty kunnissa niin, että suurin osa mielenterveyshäiriöiden hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, esimerkiksi terveyskeskuksessa. Jos häiriötä ei kyetä hoitamaan perusterveydenhuollossa, niin kuntien tulee järjestää hoito muuten.

Käytännössä lääketieteellistä huomiota vaativia mielenterveyden häiriöitä hoitaa ensisijaisesti terveyskeskuslääkäri. Hän tekee lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kun on kyse vakavammasta kuin lievästä tai keskivaikeasta oirehdinnasta tai jos hänen aloittamansa hoito ei tuo tuloksia. Kaikkia mielenterveyden häiriöitä pyritään hoitamaan ensisijaisesti polikliinisesti. Sairaalahoito on aina poikkeustilanne.

Alueen psykiatrinen sairaalaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä, mikäli sairaalahoito katsotaan tarpeelliseksi. Psykiatrisen avohoidon yksikössä ei peritä normaalia poliklinikkamaksua, vaan hoito on asiakkaalle ilmaista. Psykiatrisessa päiväsairaalassa ja laitoshoidossa on hoitomaksu.

Kuntien järjestämien mielenterveyspalvelujen ohella tärkeänä auttavana tahona mielenterveyden ongelmissa toimivat yksityisen sektorin mielenterveyspalvelut, seurakuntien mielenterveyspalvelut, sekä erilaiset paikalliset ja valtakunnalliset kolmannen sektorin palvelut kuten mielenterveysyhdistykset, potilasjärjestöt, kriisikeskukset ym. Näiden toimijoiden merkitys mielenterveyspalveluiden tuottajana on kasvussa ja yhteistyötä eri tahojen välillä pyritään koko ajan kehittämään.

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveyspalvelut