Skip to main content

Könsidentitet och att vara transperson

Att vara transperson innebär att en persons könsidentitet skiljer sig från det kön som tilldelades vid födseln.

Kön motsvarar inte alltid andras antaganden. En person är den bästa experten på sitt kön.

Könsidentitet är individuell  

Könsidentitet är en personlig upplevelse. Identiteten kan motsvara eller skilja sig från det kön som man blev tilldelad vid födseln. 

För en del är deras identitet entydig och tydlig. Andra funderar länge över sina erfarenheter och deras betydelse.  

Utvecklingen av könsidentitet är en komplex process. Man känner ännu inte till alla dess delfaktorer. 

Kön kan orsaka obehag

Det är inte alltid klart varför man känner obehag med sitt kön. Det kan till exempel handla om ångest orsakad av snäva samhällsnormer eller om könskonflikter som kräver medicinsk behandling. 

Vad betyder könsdysfori? 

Könsdysfori avser ett psykiskt illamående orsakat av en könskonflikt. Det kan handla om kroppsdysfori eller social dysfori. De kan också förekomma tillsammans. 

  • Kroppsdysfori kan vara kopplat till känslor av ångest, avsky och främlingskap mot könsbestämda drag i den egna kroppen. 
  • Social dysfori kan upplevas i sociala situationer där felaktiga antaganden görs baserat på kön eller där människor könas felaktigt. 

Könet är på ett eller annat sätt närvarande i väldigt många situationer. Därmed kan könsdysfori kraftigt begränsa livet och orsaka en belastning i vardagen.  

Dysfori och könskonflikt kan behandlas 

Vid behov kan man behandla könskonflikter med medicinska könsbekräftande behandlingar, som hormonbehandlingar och kirurgiska behandlingar. Man kan också använda psykoterapi.  

Olika behandlingsmetoder kan stödja varandra. Det kan behövas till exempel när all dysfori inte försvinner genom medicinska behandlingar. 

Terapeutiska metoder syftar inte till att ändra könsidentiteten. Istället kan de användas för att lindra ångesten i samband med dysfori och öka funktionsförmågan. 

Vad betyder minoritetsstress? 

Minoritetsstress avser den belastning som orsakas när man konfronterar fördomar om den egna minoriteten.  

Upplevelser av diskriminering samt utanförskap och att vara uppmärksam på diskriminering orsakar stress. Det påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt. 

Negativa budskap kopplade till minoriteter kan internaliseras som en del av självbilden. Det försvagar självkänslan och ökar risken för psykiska problem. 

Att lindra minoritetsstress 

Minoritetsstress är ett socialt problem, inte ett individuellt problem. Trots det går det att behandla upplevelser av minoritetsstress och hitta lindring för dem genom terapi. I terapin kan man kartlägga faktorer som skyddar mot minoritetsstress och hjälpa personen att hitta fler resurser. 

Ett bra liv i en könsminoritet 

Även om man ofta talar om kroppsrelaterad ångest och minoritetsstress i samband med att vara transperson kan personer som tillhör en könsminoritet leva ett bra liv precis som alla andra. 

En del kan behöva hjälp utifrån för att hitta bra lösningar på sin könsdysfori eller sina upplevelser av minoritetsstress.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig? 

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välmående om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av