Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Spiralen av ensamhet

En långvarig ensamhet kan förändra attityden gentemot andra. Ensamheten kan göra att man lättare uppfattar sociala signaler, men har svårare än tidigare att förstå dem.

Mitt i ensamheten kan världen verka kallare än den faktiskt är. Det kan vara svårt att lita på andra, att våga ta initiativ och ta mod till sig och interagera.

Misstron mot andra kan göra att du drar dig tillbaka och beter dig konstigt Det i sin tur kan påverka andras attityd. Detta kan skapa en spiral som stärker och upprätthåller ensamheten. 

Ensamheten förvränger tänkandet och upplevelserna

En person som lider av ensamhet kan fästa stor uppmärksamhet på en annan persons ansiktsuttryck, gester och tonfall. Samtidigt kan tolkningen av dessa bli förvriden så att ett neutralt ansiktsuttryck eller tonfall känns kritiskt eller till och med fientligt.

De negativa tankarna stärker upplevelsen av ensamhet

Ensamhet kan orsaka negativa tankar, som i sin tur kan påverka det egna beteendet och sociala situationer.

Tanken "de andra vill inte vara med mig" kan till exempel påverka beteendet så att man söker sig till ensamhet och inte svarar på kontaktförsök eller inbjudningar. När man sluter sig inom sitt skal och inte svarar på kontaktförsök tycks rädslan för att bli lämnad utanför gå i uppfyllelse.

Sådana här situationer upprepas ofta och ensamheten blir mer och mer intensiv. Det kan kännas besvärligt och till och med omöjligt att välja andra handlingssätt.

Det lönar sig att bearbeta de skadliga tankarna

Forskningen visar att man kan minska ensamheten bäst genom att bearbeta det skadliga tänkandet. Detta hjälper mer än att öva på sociala färdigheter eller att öka antalet sociala kontakter.

Spiralen av ensamhet kan påverkas

Börja bearbeta spiralen av ensamhet genom att identifiera dina egna tanke- och handlingsmönster som stärker spiralen av ensamhet. Övningarna i detta program hjälper dig. Det är bra att behandla alla dina känslor och upplevelser med acceptans och vänlighet.

Övningarna hjälper dig också att observera vilken inverkan dessa tanke- och handlingssätt, samt ensamheten, har på ditt liv. Du lär dig hur du kan börja bearbeta svåra frågor och situationer. I övningarna får du också fundera på framtiden och hurdana sociala möten du skulle vilja tillföra ditt liv.

Situation: Kommer hem till ett tomt hus

Tanke: Jag är helt ensam

Känsla: Besvikelse, sorg

Handling: Telefon och spel

Bekräftelse: besvikelse, sorg, ensamhet

Övning: Inställningen mot mig själv

Varför?

I den här övningen lär du dig att identifiera hur upplevelsen av ensamhet uppstår, upprätthålls och stärks.

När du identifierar och är medveten om spiralen av ensamhet kan du påverka den.

Hur?

Beskriv en återkommande situation i din vardag som framkallar ensamhet.

Beskriv tanken som du först kommer att tänka på. Försök att iaktta den så noggrant och ofiltrerat som möjligt.

Fundera sedan på hur du känner dig i situationen och hur du agerar.

Skissera slutligen upp konsekvenserna av dina tankar, känslor och handlingar.

Loading ...