Skip to main content

Egenvårdsprogram

Du tar väl också hand om dig själv?

Problem med barnets ätande ökar stressen i vardagen och belastar föräldern. Barnet behöver förälderns hjälp för att lära sig nya färdigheter och övervinna ätsvårigheterna. Det är väldigt viktigt att du tar hand om ditt eget välbefinnande så att du också kan stödja ditt barn.

Är du förlåtande mot dig själv?

Beteendet hos ett litet barn som har problem med sitt ätande kan väcka starka känslor hos en förälder, till exempel ångest, irritation, oro och förtvivlan. Det är också vanligt att föräldrar har känslor av skuld eller otillräcklighet.

Det finns många som kämpar med likadana ätsvårigheter Ingen förälder lyckas alltid handla exakt som hen skulle vilja göra.

För att du ska kunna hjälpa ditt barn är utgångspunkten att du kan förhålla dig förlåtande och förståelsefullt mot dig själv. Lyssna och fundera på dina egna känslor och upplevelser utan att skuldbelägga dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Det är särskilt viktigt i besvärliga ögonblick.

Hur orkar du?

Det är bra för barnet att föräldern mår bra. När du mår bra har du mera resurser att möta och hantera symtomen hos ditt barn. När du sköter om att du själv mår bra visar du också ett värdefullt exempel för ditt barn.

Stanna upp och fundera på om det som ger dig kraft i vardagen och det som belastar dig är i balans i din vardag. Har du tillräckligt med tid att återhämta dig och att ägna dig åt sådant som ger dig glädje? Vad skulle kunna hjälpa dig att uppnå en bättre balans?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. Härnäst kan du fundera på om grunderna för ditt välbefinnande i vardagen är i balans.

Kom ihåg

Barnets symtom kan lindras om föräldern mår bra. Därför är det viktigt att du tar hand om ditt eget välbefinnande och dina resurser.

Om du upplever att du behöver stöd för ditt eget välbefinnande, din ork eller din psykiska hälsa finns det egenvårdsprogram som stödjer välbefinnandet och den psykiska hälsan samt information om tjänster för barnfamiljer på Psykporten.fi. Det är viktigt att du söker hjälp och stöd för dig själv i ett tidigt skede!