Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

TUNNETAIDOT

Nepsypiirteisten lasten tunnetaidot kehittyvät usein hieman ikätasoa myöhemmin. Vanhempi voi auttaa lasta tunteiden nimeämisessä, tunnistamisessa, jakamisessa ja säätelemisessä. Tunnetaitojen harjoittelu jatkuu koko elämän. Työkalut 7–11 on suunniteltu tukemaan lapsen tunnetaitoharjoittelua.

Tunteita ja kehon tuntemuksia voi olla vaikeaa tunnistaa ja kuvata sanallisesti. Kaikki reagoivat tuntemuksiin eri tavoin.  

Toisista ihmisistä tunteet näkyvät selvästi ulospäin. Toisista tunnereaktioita on vaikeampi huomata. Kehon tuntemusten avulla saa vihjeitä siitä, mistä tunteesta voi olla kyse.  

Tunteiden tunnistaminen ja säätely 

Lapsen on vaikeaa itse tarkastella, mistä on kyse, kun tunteita tulee ja menee. Tunnetaitojen harjoitteleminen aikuisen kanssa auttaa lasta kuvaamaan, miltä hänestä tuntuu erilaisissa tilanteissa.  

Tunteiden säätelemistä voi harjoitella tunnistamalla tilanteita, joissa tunteet ja ajatukset vaikuttavat toimintaan. Tapahtumaketjujen tarkastelu jälkikäteen auttaa lasta huomaamaan, miten tunne vaikuttaa toimintaan.  

Lapsen on tärkeä oppia kysymään, miltä toisesta tuntuu sekä kuvaamaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Näin voidaan vähentää väärinymmärryksistä ja oletuksista johtuvia ristiriitoja.  

Lapsi ei käyttäydy tahallaan haastavasti 

Käyttäytymisen takana on aina jokin syy. Toiminnan säätelemistä voi harjoitella aikuisen avulla.  

Lapsi tarvitsee apua ja turvallisen paikan myös tunteiden rauhoittamiselle kiihtymystä aiheuttaneen tilanteen jälkeen.  

Keinoja, jotka tukevat lapsen tunnetaitoja

  • Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 
  • Tunteiden voimakkuuden tunnistaminen 
  • Kuulluksi tuleminen 
  • Hankalien tilanteiden selvittäminen ja tarkastelu yhdessä 
  • Tunteiden ilmaisemisen pohtiminen  
  • Oman toiminnan säätelemisen harjoittelu 
  • Tunteiden rauhoittamisen harjoitteleminen