Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Fundera på för- och nackdelar

I föregående övning bedömde du hur ditt sexuella intresse och dina handlingar har påverkat dig och olika områden i ditt liv. Till följande får du fundera närmare på de kort- och långsiktiga fördelarna och nackdelarna med dina handlingar.

I allmänhet är människor mer benägna att ändra sitt beteende först när nackdelarna med deras handlingarna börjar uppväga fördelarna. I följande övning bedömer du fördelarna och nackdelarna för dig.

Övning: För- och nackdelar

Mål

Du förstår vilka kort- och långsiktiga för- och nackdelar dina handlingar har för ditt liv.

Anvisning

Fundera på för- och nackdelar med hjälp av bilden nedan. Svara på varje punkt för dig själv eller skriv ner svaren i rutorna nedan.

Med fördelar avses alla positiva saker som ditt intresse och dina handlingar har gett ditt liv. Nackdelar, å sin sida, är de saker som du upplever har en negativ inverkan på ditt liv.

På kort sikt avser en tidsperiod som börjar omedelbart under handlingen eller högst inom några månader. På lång sikt avser en tidsperiod som sträcker sig från två månader till flera år.

Efter att du har funderat på saken, titta på balansen mellan fördelarna och nackdelarna.

  • Vilka finns det flera av?
  • Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om till exempel ett år eller fem år om du inte ändrar på dina handlingar som sexualiserar barn?
Exempeltabell på kort- och långsiktiga för- och nackdelar
Loading ...