Det viktiga först

Målet med denna övning är att bli medveten om sina personliga värden och förbinda sig till fungerande och konstruktiva värden. Arbetet med värden ger en hållbar motivation till tänkande och handlingar.
 
Övningen kan vara till hjälp om du har något av följande symtom: oförmåga att njuta (anhedoni), ångest, oro, utmattning, nedstämdhet eller sorgsenhet.

 Det viktiga känns inte alltid tilltalande

I den här övningen granskar vi sådant som är viktigt för varje människa. Sådant som skapar en grund för hållbara val, aktiviteter och motivation. Dessa saker har en särskild personlig betydelse och upplevs som värdefulla. I motsats till sådant som är angenämt känns det som är viktigt inte nödvändigtvis i första hand tilltalande, men man identifierar det som viktigt och inser att det för en framåt. Det är sådant som på lång sikt bygger upp individen och samhället.

Den centrala principen inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT-terapi) är att bli medveten om de frågor och värderingar som är viktiga för en själv och att åta sig dessa. Att man namnger de frågor och mål som man upplever är viktiga och värdefulla ger livet en riktning och en mening. Värderingarna definierar den grund på vilken det mentala huset byggs. En fast och säker grund skapar tydligare ramar för att fatta beslut.

I en amerikansk tv-intervju för ett tag sedan berättade Jordaniens drottning Rania hur värnandet om rätt värderingar intar en central ställning i hennes familj.
”Jag upplever att värderingarna är den sköld som du bär med dig genom livet. En sköld som skyddar mot allt som livet slänger i din väg.”

Vi lever dock i en tid där värderingarna befinner sig i ständig rörelse och förändring, som en storm eller en svallvåg. Det finns allt färre bestående värderingar som är samhälleligt definierade och accepterade. Detta har ställt oss inför ett fenomen som kallas värdevakuum. Att värderingarna ständigt ändras skapar osäkerhet. Narcissistiska målsättningar och strävan efter egen vinning orsakar kaos.

 Värderingarnas varaktighet, hierarki och realiseringens proportionalitet

Å ena sidan behöver vi alltså fasta värderingar som vi kan bygga på och å andra sidan tvingas vi ständigt fundera på tillämpningen av värderingarna i praktiken. Vi tvingas stå ut med det motsatsförhållandet att vi inte kan skapa ett system eller en uppförandekod som förblir densamma i alla situationer.

När vi skapar permanenta ramar och principer för vårt liv godkänner vi samtidigt en situationsspecifik bedömning av, hierarki för och tillämpning av värderingarna. Samtidigt som vi arbetar för något viktigt accepterar vi att vi inte kan agera på samma sätt vid varje tillfälle.

Tänk till exempel på stöld. Om du anser att stöld strider mot dina värderingar anser du säkert att en tjuv som har tagit en åldrings plånbok har utfört en gärning som inte bör uppmuntras eller belönas. Det kan hända att du tycker att det är rätt och riktigt att tjuven anhålls och får gottgöra sin handling på det juridiskt fastställda sättet. Men tänk om tjuven stjäl plånboken för att hans eller hennes barn är allvarligt sjukt och i behov av läkarvård?

Du kanske fortfarande tycker att man inte löser sina ekonomiska problem genom att stjäla, att stöld inte främjar välfärden i samhället och att följderna ur åldringens perspektiv är bedrövliga. I den här situationen anser du dock kanske att barnets människovärde är viktigt och förstår gärningspersonens motiv bättre.

Vilken faktor som väljs ut som viktigare än den andra varierar ofta med situationen och stödjer sig på djupare etiska principer, som rättvisa, barmhärtighet, visdom, godhet, mod osv. För dessa principer kan man använda benämningen dygder. Dygderna är allmänmänskliga och oberoende av kultur eller religion.

 Ibland gör informationen oss ängsliga...

Nedstämdhet eller ett mer påfrestande skede av livet leder ofta till en känsla av rådvillhet eller hjälplöshet, och problemen verkar oöverkomliga och ändlösa. Till följd av globaliseringen av världen är vi medvetna om allt mer komplexa etiska och moraliska problem. Vi befinner oss i en besynnerlig situation. Å ena sidan råder det ett värdevakuum i samhället, som om ingen kan säga hur man bör agera. Samtidigt behöver vi mer än någonsin förmågan att lösa komplexa problem.

Om ens egna psykiska resurser inte ligger på topp kan den s.k. världssmärtan bli övermäktig. Ibland är det dags att skydda sig själv från för mycket information och bygga upp sina krafter i lugn och ro. Detta kan till exempel innebära att skydda sig mot löpsedlar eller program som målar upp hotbilder eller snedvrider verkligheten.

 Varför har engagemang i sådant som är viktigt en skyddande och bärande effekt?

Att pragmatiskt identifiera vad som är viktigt för en själv, kan också hjälpa en att strukturera världen och den roll i vilken man agerar.

När en människa identifierar sin plats och sitt syfte i livet är det lättare för henne att fokusera på målsättningarna. Det som vi anser vara viktigt skapar en värdegrund som vi kan stödja oss på vid inre eller yttre konflikter. Värderingarna erbjuder en mer permanent spegel som vi kan återspegla frågor eller situationer i och utifrån vilken vi kan sätta upp mål för oss själva.

 Övning – Det viktiga först

Övningen går ut på att göra en lista över sådant som är viktigt för dig. Fundera på vilka värderingar du skulle vilja förverkliga i ditt eget liv. Gör uppgiften i två steg. Du behöver ett häfte och en penna för att göra uppgiften.

 1. Börja med att skriva en lista över sådant som du anser är viktigt. Tänk dig att du granskar ditt liv ur en utomstående persons perspektiv, som en fluga i taket? Hur skulle denna fluga sammanställa det den uppfattar är viktigt för dig utifrån det hon observerar i din vardag? Flugan kan göra iakttagelser utifrån hur och till vad du använder...
  • Din tid
  • Dina pengar
  • Dina resurser
  • Vad du funderar på och vad du har återkommande tankar om
  • Vad du hoppas på
  • Vad du pratar om och vem du tillbringar din tid med
  • Hur du tillbringar din fritid
  • Vad du arbetar med eller vad du studerar och varför
 2. Som följande steg
  • Fundera sedan på om flugans observationer ligger nära eller långt ifrån den verklighet som du önskar dig
  • Skriv ner det som du innerst inne upplever är viktigt, men som inte har förverkligats i den omfattning du skulle önska. Du kan inleda meningarna med orden: ”Det är viktigt för mig att...”

Var pragmatisk, fundera på din vardag och dina mänskliga relationer i den omfattning som de vanligtvis förverkligas i. Du behöver inte skriva ner överdådiga eller storslagna värderingar, men du får göra det om du vill.

Om du vill ha en djupare förståelse och grund för arbetet med värderingar kan litteratur som behandlar dygder vara till hjälp. Dygderna (virtues) har under det här årtiondet blivit föremål för uppmärksamhet igen, eftersom forskare har hittat ett samband mellan dygder och välmående. På Martin Seligmans webbplats finns en hel del gratis material om ämnet på engelska. På finska har bl.a. Alexandre Havards publicerat boken ”Hyvejohtajuus” som behandlar ämnet.