Skip to main content

Egenvårdsprogram

Tillfredsställelse med livet

Ungefär hälften av den individuella variationen i förmågan att uppleva tillfredsställelse med livet beror på genetiska skillnader. Den andra hälften kan individen själv påverka.

Nycklarna till tillfredsställelse med livet

Forskning tyder på att de personer som i genomsnitt är mer tillfredsställda med sitt liv än den övriga populationen medvetet försöker samla på sig positiva upplevelser i livet.

De som är mer tillfredsställda betonar hur viktiga sociala relationer är som en inre resurs. De satsar mer på upplevelser än på att äga saker. Enligt undersökningar ökar ekonomisk framgång inte lyckan nämnvärt efter att man har uppnått en viss inkomstnivå.

Ett meningsfullt liv

En känsla av syfte och mening med livet är starkt förknippad med ett liv som är mer tillfredsställande än i genomsnitt. Att leva i enlighet med sina värderingar är ett viktigt sätt att öka välbefinnandet.

Förlåtelse och tacksamhet

Förmågan att snabbt kunna förlåta och att kunna finna anledningar till tacksamhet verkar öka upplevelsen av att leva ett gott liv. Att vara intresserad av att självutveckling och att utföra goda gärningar har också förknippats med upplevelsen av lycka.

Ett liv med fokus på de egna styrkorna

Om man utnyttjar sina talanger, styrkor och personliga intressen i livet leder detta ofta till ett välbefinnande som varar längre. Därför är det viktigt att vara medveten om vad man har en naturlig talang för och vilka saker som inte kräver stora ansträngningar att utföra.

Vad är du bra på?

Enligt undersökningar är det lättare att uppnå personlig utveckling genom att satsa på sina befintliga styrkor och förmågor än genom att försöka förbättra på sina svagheter. Därför lönar det sig att främst satsa på områden som man redan är bra på. Styrkorna kan utnyttjas för att hantera svagheterna.

Att uppnå tillfredsställelse kräver åtgärder

Man kan uppnå tillfredsställelse via små steg genom att upprepat och medvetet göra små saker som ökar välbefinnandet och får en att må bra. Det är vanligt att tro att trevliga upplevelser dyker upp i livet av sig själva. Det lönar sig dock inte att lämna den egna lyckan åt slumpen.

När faktorerna som belastar och faktorerna som ökar välbefinnandet är i balans är förutsättningarna för ett tillfredställande liv goda. De saker som ökar välbefinnandet kan vara små, så länge som de upprepas tillräckligt ofta.

Vad främjar ditt välbefinnande?

Det är individuellt vilka faktorer som ger och tar energi. Det bästa sättet att främja välbefinnandet är att utföra sådana aktiviteter som ger välbefinnande på lång sikt.

Vad om inget intresserar mig?

Om du för närvarande är nere eller utmattad kan ditt psyke producera negativa tankar såsom "Jag är inte bra på någonting", "Jag kommer ändå att misslyckas" eller "Jag vet inte vad som intresserar mig."

Det är vanligt med sådana tankar. Det är dock bra att utvärdera ifall de faktiskt stämmer. Förstärk inte sådana tankar som ökar din nedstämdhet, minskar ditt självförtroende eller försämrar din livskvalitet.

Att ta distans till nuet

Det är bra att ta lite distans till de nuvarande tankarna och att fundera över intressen och förmågor i en större skala. Vad njuter du av i allmänhet eller vad njöt du av tidigare?

Kom ihåg

Personer som är nöjda med sina liv satsar framför allt på meningsfulla och givande aktiviteter. Deras syn på sig själv baserar sig inte på andras åsikter.