Dina talanger

Målet med denna övning är att hjälpa dig hitta personliga gåvor, föremål för intresse och förmågor som en del av ett resursfokuserat liv.

I ett resursfokuserat tillvägagångssätt planerar man sitt liv utifrån styrkor. När man förverkligar sina förmågor, gåvor och personliga intressen i sitt liv satsar man på sådant som ger långvarig glädje. Därför är det viktigt att bli medveten om och satsa på sådant som är naturligt bra och som inte kräver en orimlig ansträngning. Studier visar att människan utvecklas mer genom att satsa på sina befintliga styrkor och förmågor istället för att utveckla sina svagheter. Därför är det bra att först och främst satsa på områden som redan är bra och utveckla sina svaga sidor genom sina starka områden.

Övningen kan vara till hjälp om du har något av följande symtom: oförmåga att njuta (anhedoni), ångest, oro, utmattning, nedstämdhet eller sorgsenhet. 

 Men tänk om jag inte är bra på något...

Om du för närvarande är nedstämd eller utmattad kan du inte producera andra tankar än sådana som kommer från fiendens censurkanal. Dessa tankar kan verka mycket realistiska och förvirra din uppmärksamhet med slagord som: ”Jag är egentligen inte bra på något”, ”jag misslyckas ändå”, ”jag vet inte vad jag är intresserad av”. Dessa tankar är vanliga och en del av nedstämdhetens eller ångestens natur, men det är bra att tänka på att innehållet i tankarna inte nödvändigtvis utgör den slutgiltiga sanningen. Det är bra att utvärdera huruvida dessa tankar är sanna, i synnerhet om tankarna ökar nedstämdheten, äter upp självförtroendet eller gnager hål på livskvaliteten.

Ibland är det bra att skapa distans till de nuvarande tankarna och begrunda dina intressen och förmågor i större skala, och att fundera på hur de har sett ut tidigare eller i livet i allmänhet.

 Följ flödet

Begreppet flöde eller ”flow” myntades av den amerikanska psykologen Mihály Csíkszentmihályi. Det beskriver ett tillstånd där människans verksamhet och tankar är i harmoni med varandra. När en person befinner sig i ett flöde är hon fokuserad, och tankarna och förnimmelserna i personens sinne står inte i konflikt med målet för hans eller hennes aktivitet. Den psykiska energin är med andra ord inriktad på handlingen, inte på att avvärja den.

En känsla av flow förekommer vid aktiviteter där följande omständigheter förverkligas:

  • Aktiviteten har ett mål, dvs. den består inte av exempelvis avkoppling eller passivt mottagande.
  • Personen har gett sig hän åt aktiviteten och är fullständigt koncentrerad på den, så att tidsuppfattningen försvinner.
  • Personens uppmärksamhet är riktad mot aktiviteten och inte fokuserad på exempelvis självgranskning eller självbedömning.
  • Då uppgiften framskrider får man omedelbar respons, som ger vägledning och en upplevelse av att situationen går att kontrollera.
  • I flowtillståndet råder balans mellan förmågorna och uppgiftens kravnivå.
  • Upplevelsen av uppgiften är i sig själv belönande.

Om 80 procent av din nuvarande tidsanvändning går åt till dina svagheter och sådant som förbrukar resurser är det bra att vända på procenttalen. För att man ska orka sköta de aktuella, obligatoriska förpliktelserna i livet med framgång måste relationen vändas något så när upp och ner. Som lånsiktigt mål kan man exempelvis sträva efter att en fjärdedel av den vakna tiden av dygnet ska ägnas åt obligatoriska förpliktelser och efter att en stor del av aktiviteterna under dagen ska bygga på de personliga styrkorna.

 Övning - Dina talanger

Genomförande:

  • Gör en lista över dina talanger och förmågor med hjälp av franska streck. Skriv också ner små saker som du kommer att tänka på. Ta med allt på listan, utan att filtrera eller bedöma dig själv. Skriv ner sådant som du själv tycker att du är bra på eller som du har fått positiv respons på.
    Observera att styrkorna kan vara såväl karaktärsdrag som inlärda kunskaper och områden som ditt intresse naturligt riktas mot.
  • Använd medvetet dina styrkor på ett nytt och kreativt sätt varje dag under den kommande veckan.