Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är symtomen på psykos?

Mängden, intensiteten, kvaliteten och varaktigheten av symtomen varierar kraftigt bland personer med psykos. Upplevelsen av psykos är mycket individuell.

En del människor kan ha svårt att känna igen sina symtom. Andra märker symtomen och upplever intensiv rädsla eller oro för dem. Personen kan uppleva sin psykos på en mycket annorlunda sätt än hens närstående eller vårdpersonalen.

Symtom på psykos

Psykos kan omfatta många slags symtom, inklusive förändringar i uppfattning, hallucinationer, ovanliga tankar, vanföreställningar och svårigheter att uttrycka sig själv. Symtomen kan också uppträda i form av förändringar i känslolivet, beteendet och funktionsförmågan. Vissa har å andra sidan kognitiva symtom som kan vara relaterade till exempelvis minne eller planeringen av ens egna aktiviteter.

Dessutom kan psykos också åtföljas av andra psykiska symtom, såsom depression, ångest, rädsla för sociala situationer, tvångssyndrom, självdestruktivitet eller mani. Olika symtom uppträder ofta samtidigt, och det kan vara svårt att skilja mellan dem. 

Symtomens mängd, styrka och längd varierar mycket. Ibland kan symtomen vara svåra att identifiera på egen hand. Ibland kan symtomen intensifiera varandra: till exempel starka hörselvillor kan accentuera förändringar i tal och beteende. Vissa symtom försvinner eller avtar, men en psykotisk sjukdom kan också inkludera långvariga symtom.

Exempel på psykossymtom

Återkommande och långvariga symtom

En psykotisk sjukdom kan också innefatta återkommande långvariga symtom eller ihållande psykotiska symtom. De kan också uppstå när sjukdomen och dess behandling är i balans. Då är symtomen inte ett tecken på akut psykos.

Tillståndet kan vara stabilt trots långvariga symtom. Då känner personen och är medveten om sina symtom och kan förhålla sig lugnt till dem. 

Långtidssymtomen är individuella. Typiska långvariga symtom är till exempel konstanta hörselhallucinationer eller misstänksamhet. Det är bra att känna till sina egna långvariga symtom, eftersom man kan lindra dem och lära sig att hantera dem. Det finns professionell hjälp för detta.

Varningstecken

Förändringar i symtomen kan vara ett varningstecken på försämring. Till exempel kan en förändring i tonen eller innehållet i långvariga hörselhallucinationer vara ett varningstecken.