Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ångestenkät

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i en enkät om ångest. Du kan nu fylla i frågeformuläret på nytt och se om din ångest har minskat under egenvårdsprogrammets lopp. Om du vill kan du också återvända till frågorna senare efter att ha gjort fler övningar.

Ångesttest (GAD-7)

Använd dessa frågor för att bedöma dina ångestsymtom. Frågorna baserar sig på DSM-5-systemets diagnostiska kriterier för generaliserat ångestsyndrom. Du kan besvara frågorna oavsett om du har fått en diagnos på ångestsyndrom eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din behandling.

Bedöm för varje påstående hur ofta följande problem har bekymrat dig under de senaste två veckorna.

Loading form ...

Tolka poängantal

Använd dessa anvisningar för att tolka poängantalet. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine, 166(10), 1092-1097.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska)

Har dina symtom minskat?

Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Tillfrisknandet kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om dina symtom inte minskat

Om du känner att du behöver ytterligare hjälp kan du vara i kontakt med sjukvården. Tips för detta kan du hitta lite längre ner.

Kom ihåg

Känslan av att må bättre påverkas av många faktorer i din vardag. Till näst kommer vi att titta på några saker som påverkar det allmänna välbefinnandet.