Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Lär dig hur dina symtom utvecklas

Nu har du identifierat dina symtom. Nu får du lära dig identifiera hur dina symtom framskrider.

Vanligtvis bildar tvångssymtomen en kedja som börjar med någon utlösande faktor. Sedan väcks en tvångstanke, och därmed uppkommer ångest. Denna ångest försöker man lindra med någon ritual.

När du tänker på din egen symtomkedja är det också viktigt att fundera över vad du fruktar att ska hända, om du inte genomför ritualen.

Utlösande faktor
Tvångstanke
Ritual
Förhindrande av den fruktade konsekvensen

Är det svårt att skapa en bild av de egna symtomkedjorna?

Kolla hur erfarenhetsexperten har ordnat sina symtom i en symtomkedja.

Ibland kan det vara svårt att urskilja vad som är utförande av ritualer och vad som är normal försiktighet.

Att försöka bli av med ritualer innebär inte att du måste börja ta onödiga risker.

Stanna nu upp och fundera i lugn och ro över hur du i dina aktiviteter kunde skilja åt överdrivet, ritualmässigt försäkrande och normal försiktighet.

Hjälp med att bearbeta symtomkedjorna

Hjälp för val av målsymtom

Övning: Mina egna symtomkedjor

Denna övning innehåller två delar.

  1. Först lär du dig att observera symtomkedjorna i din vardag.
  2. Därefter lär du dig att kombinera dessa symtomkedjor till större symtomhelheter.

Samtidigt väljer du de målsymtom som du börjar bearbeta i det här egenvårdprogrammet.

Mål

Du förstår dina symtom bättre och vet vilka symtom du ska börja arbeta med.

Anvisning

Se det exempel på en kedja som finns i PDF-bilagan och börja utifrån denna reflektera över dina egna handlingar när ett tvångssymtom uppkommer.

Del 1: Symtomkedjorna i min vardag

Mina symtomkedjor Tidigare identifierade du vilka tvångstankar du får och vilka tvångshandlingar, dvs. så kallade ritualer, du utför. Fundera härnäst över vilken typ av symtomkedjor som bildats kring dessa.

Bilda nu symtomkedjor av tvångstankarna och tvångshandlingarna du identifierat. Anteckna för dina huvudsakliga symtom hur symtomkedjan framskrider. 

Loading ...

Del 2: Kedjor av målsymtom

Många tvångstankar och ritualer anknyter till ett gemensamt tema.

Till exempel dessa har en koppling till temat rädsla att bli smittad av något. Alla kan således slås samman till en enda symtomhelhet som kan kallas rädsla att bli smittad av något.

  • dörrhandtag, slantar och offentliga toaletter undviks
  • händerna tvättas och desinficeras på ett överdrivet sätt
  • av läkare söks bekräftelse på det egna hälsotillståndet

För denna symtomhelhet kan en separat symtomkedja bildas på samma sätt som för enskilda symtom.

I detta egenvårdsprogram ligger fokus på att bearbeta 1–3 av dessa kedjor. Dessa symtom kallas målsymtom.

Du behöver inte oroa dig, om du märker att dina tvångssymtom anknyter till flera än tre teman. Med tiden blir resultaten som uppnåtts i egenvårdsprogrammet vanligare så att de också påverkar dina andra tvångssymtom.

Välj nu 1–3 målsymtom för dig själv. Det lönar sig att som målsymtom välja de tvångssymtomkedjor som påverkar dig mest negativt.

När du har valt lämpliga målsymtom ska du anteckna händelsekedjorna under dem. Flera utlösande faktorer, tvångstankar och ritualer kan vara förknippade med samma symtom, och därför kan du vid varje punkt anteckna flera exempel.

Loading ...