Skip to main content

Egenvårdsprogram

Tvångssymtomen är inte ett eget val

För tvångssymtomen finns det tillgång till effektiv vård som lönar sig att påbörja i ett så tidigt skede som möjligt. En orsak till att man drar sig för att söka vård är den skam som anknyter till symtomen.

Kom ihåg

Räknat från tidpunkten då tvångssymtomen uppkommit tar det i genomsnitt 7–10 år innan vård söks. Detta är ett stort problem, eftersom tvångssymtomen ger upphov till betydande ångest och olägenheter i livet i stor skala.

Tvångssymtomen åtföljs ofta av starka skamkänslor. Med tanke på tillfrisknandet är det viktigt att bli av med dem.

Skam över symtomen resulterar i att den ångest och den allmänna stress som anknyter till symtomen tilltar och därmed förvärras symtomen. Skammen gör det också svårare att söka sig till vård och lära sig egenvårdsmetoder.

Det är mycket plågsamt att leva med skam. Det finns skäl att försöka bli av med den också för att förbättra den egna livskvaliteten.

Trots att skamkänslor är vanliga i tvångssyndrom, finns det i verkligheten ingen orsak till dessa. Om du upptäcker skamkänslor hos dig själv, kan det vara till fördel att lära dig följande saker.

Tvångssymtom kan inte kontrolleras med viljestyrka

En person med tvångssymtom har skamkänslor och blir frustrerad i många fall då hen inte får kontroll över sina symtom, även om hen är medveten om att hens agerande inte är till nytta.

Det är viktigt att förstå att tvångssymtom inte kan kontrolleras viljestyrt. Var och en som lider av tvångssymtom skulle säkert göra sig av med sina symtom, om det bara vore möjligt. Det går inte att få slut på tvångssymtomen genom enbart beslutsamhet och viljestyrka, utan det krävs övning som ökas gradvis för att lindra symtomen.

Nu när du läser detta egenvårdsprogram har du börjat din övning.

Innehållet i tvångstankarna stämmer inte överens med de egna värderingarna

Tvångstankarna kan i fråga om innehållet vara mycket motbjudande och störande.

En kärleksfull och bra mamma kan ha tankar om att knivhugga sina barn. En person som lever i ett lyckligt parförhållande kan få påträngande tankar med motbjudande och även våldsbetonade sexuella fantasier som hen aldrig skulle vilja förverkliga.

Dessa tvångstankar kan vara mycket ångestframkallande, men de är helt ofarliga. De som lider av tvångssyndrom förverkligar i praktiken aldrig de gärningar som de är rädda för. Dessa tankar återspeglar inte heller exempelvis dolda begär och stämmer inte i övrigt överens med personens värderingar.

Tvärtom, de anknyter till teman som personen anser vara särskilt motbjudande. De som har dessa tvångssymtom är inte till sin natur onda eller våldsbenägna, utan ofta snälla och samvetsgranna.

Sexuella och våldsbetonade tvångstankar är en del av tvångssyndromet, inte av personens personlighet.

Du är inte ensam

Tvångssymtomen kan kännas meningslösa och idiotiska. Du kanske undrar varför du har så absurda fantasibilder och ritualer. Personerna i den närmaste kretsen förstår inte nödvändigtvis symtomen, och därför kan det ibland kännas som om ingen annan agerar och tänker tvångsmässigt.

Men du är inte ensam med dina tankar. Uppskattningsvis 2–3 procent av den vuxna befolkningen har tvångssyndrom, och det förekommer i hela världen. Det finns således inget som är särskilt konstigt eller galet med symtomen, utan överraskande många drabbas av liknande symtom.