Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är sexualitet?

Sexualiteten är en väsentlig del av den mänskliga upplevelsen under hela livet. Sexualitet betyder olika saker för olika människor. Den syns också i olika människors liv på olika sätt.

Sexualitet innefattar sexuell utveckling, sexuell läggning, biologiskt kön, social könsidentitet och könsroll samt möjlig reproduktion.  

Att uppleva och uttrycka sexualitet 

Sexualitet kan upplevas och uttryckas på många olika sätt: i attityder, värderingar, övertygelser och i förhållande till sig själv och andra. 

Enligt WHO påverkas sexualitet och dess uttryck av psykologiska, biologiska, kulturella, sociala, politiska, historiska, religiösa, ekonomiska och mentala faktorer. 

Se videon för att höra den kliniska sexologen och psykoterapeuten Tarja Santalahti berätta om begreppen sexualitet, sex och sexuell intelligens. 

Sexualitet som en del av jaget 

Sexualitet är en del av jaget. Den ingår i ens självuppfattning. Uppfattningen påverkas av den interaktion som man har och har haft med andra. 

Effekten av ens upplevelser 

Ända från spädbarnsåldern får alla respons om sig själva. Hur vi har blivit behandlade och till exempel hur våra kroppar har berörts är en del av vårt sexuella jag. 

Puberteten är en av de särskilda perioder där sexualiteten starkt påverkar jaget.  

Roller 

Det sexuella jaget handlar också om vilken typ av roller vi har fått och vilka roller vi har antagit. Dessa roller kan främst relateras till antingen sexualitet eller andra aspekter av livet. Även andra roller i livet kan påverka sexualiteten och utformningen av den. 

Sexualiteten som en del av jaget är en utvecklande, växande och mångsidig dimension. Man behöver inte bli fast i sina roller. Ibland är det nödvändigt att reflektera över sina egna känslor och ge sig själv utrymme att utforska nya saker. 

Sexualitet som en del av parförhållandet 

Sex i ett parförhållande är ett sätt att uttrycka sin sexualitet. Sexuellt välbefinnande är ofta en del av ett lyckligt förhållande.  

Sexuell lust samt att uppleva och visa den är ofta av stor vikt. Det är värt att göra bra val och beslut för sin lycka.  

Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att betydelsen av sexualitet och behovet av sex som aktivitet varierar under hela livet. En positiv upplevelse av ens sexualitet ensam och med en annan person möjliggör njutning.  

Olika situationer påverkar 

Finns det något i relationen som hindrar dig från att uppleva positivitet eller vara nära den andra personen? Hur kan jag upprätthålla mina gränser i förhållande till någon annan? Många funderar på dessa frågor. 

Livssituation, sjukdom och åldrande kan påverka sexualiteten och sexet i ett parförhållande. Sexualiteten är känslig och reagerar lätt. Den avslöjar lätt både välbefinnande och illamående i ett parförhållande. 

Utmaningar 

Mängden sex är inte ett mått på sexuell tillfredsställelse i ett förhållande. Det är viktigare hur tillfredsställande eller tillräckligt sexet är i förhållande till din livssituation.  

Alla står inför mer eller mindre svårigheter när det gäller sex. Problem i ett förhållande kräver att ni båda tar ansvar för att ta hand om dem. Ett fungerande och tryggt sexuellt förhållande bör upprätthållas genom svåra tider. 

Kom ihåg

Sexualitet är en del av jaget. Vår uppfattning av oss själva påverkas av den interaktion som man haft och har med andra.