Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Ge positiv respons  

Ett litet barn behöver mycket verbal och konkret vägledning för att stärka sina färdigheter. Detta gäller även sömnfärdigheter. Lämna inte barnet ensamt, men hjälp hen i utmanande situationer.

Rutiner och regelbundenhet ger ditt barn en inre trygghetskänsla som främjar inlärningen av nya färdigheter och förbättrar sömnkvaliteten. Den förståelse som du visar för ditt barns sömnsvårigheter och det stöd du ger stärker er relation. 

Lärande kräver tid och lugn 

Barnet lär sig saker ett steg i taget. Barnet behöver mycket hjälp och stöd av föräldern och andra vuxna för att lära sig.  

Om barnet är stressat, belastat eller överstimulerat är det svårt för hen att lära sig nya saker. Barnet kan glömma bort tidigare inlärda saker. Undvik gräl eller upprördhet vid sänggåendet. När stresshormonerna ökar och hjärnans larmsystem slås på blir det svårt för barnet att somna eller sova sammanhängande.   

Stöd ditt barn att lära sig så här 

Att lära sig nya saker bygger på att stärka oönskat beteende och ignorera oönskat beteende. Med tanke på resultatet är det viktigt att båda faktorerna förverkligas. Med dessa metoder styr föräldern barnet gradvis att agera på önskat sätt.  

Enligt forskning kräver inlärning av en ny vana flera upprepningar och minst 2–3 veckors konsekvent övning.  

Hur vägleder jag barnet? 

Barnet behöver hjälp av en närvarande, lugnande, vägledande och uppmuntrande förälder. Vägled barnet verbalt och berätta för hen vad ni ska göra härnäst. Försök att vägleda tydligt, konsekvent och lugnt. 

När du säger högt vad ni gör för närvarande, hjälper du barnet att fokusera på vad som händer vid varje tidpunkt. Att säga saker högt strukturerar också ditt barns tänkande.  

Vad ska jag göra om barnet inte agerar på önskat sätt? 

Undvik att hamna i en förbudscirkel.  Minska förbuden och ignorera när barnet agerar på oönskat sätt, såvida det inte finns anledning att ingripa på grund av säkerheten.  

Försök viska istället för att höja rösten. Undvik förebråelser. Ignorera oönskat agerande och vägled barnet milt tillbaka till ändamålsenligt agerande.  

Hjälpmedel 

När du vägleder barnet och hjälper hen att lära sig nya saker är det viktigt att strukturera situationerna. Du kan till exempel ta hjälp av framförhållning, ett visuellt kvällsprogram, en äggklocka eller en Time Timer-klocka. Med hjälp av dem kan du förbereda barnet för vad ni ska göra härnäst eller hjälpa barnet att stanna kvar i handlingen. 

Stärk lärandet med belöning 

Att få positiv respons på önskat beteende är det mest effektiva sättet att öka det önskade beteendet hos barnet.  

Det är viktigt att komma ihåg att belöningsmetodens resultat uppnås genom den kombinerade effekten av att uppmärksamma önskat beteende och ignorera oönskat beteende. 

Beröm, tacka och belöna när ditt barn gör en sak på önskat sätt. Belöningen fungerar bäst när barnet förenar den med en viss handling och belöningen kommer omedelbart. Tacket kan också vara icke-verbalt. Till exempel kan ett leende, tummen upp, en godkännande nick eller en klapp på axeln vara tillräckligt för att stärka rätt slags agerande.  

Större barn kan motiveras att öva på något nytt med hjälp av belöningar. Sätt målen så lågt att det är möjligt för barnet att uppnå dem med förälderns stöd. 

Övning: Ge positiv respons

Mål 

Öka önskat beteende med hjälp av positiv respons och minska oönskat beteende genom att ignorera det.  

Anvisning 

Välj en sak som ditt barn för närvarande håller på att lära sig eller som har varit svårt för barnet att lära sig. Fundera över hur du kan hjälpa hen med detta. Tänk på vad som skulle motivera ditt barn att öva en ny färdighet.  

Skapa en minneslista för positiv respons 

Minneslistan kan till exempel vara ett häfte där ni skriver upp framgångarna eller en tabell där ni fäster klistermärken som tecken på framgångar. Fyll i minneslistan tillsammans. Kom tillsammans överens om en belöning som barnet får efter framgångar. 

Skriv ut målet. Skriv ner för vilken typ av önskat beteende eller övning barnet får positiv respons på och vad responsen är. Kom ihåg att målet måste vara rimligt i förhållande till barnets ålder och färdighet för att barnet ska kunna lära sig och uppnå det.  

Ge barnet positiv respons på framgångar direkt. Tacka, uppmuntra och beröm. 

Ignorera oönskat beteende. Vägled barnet verbalt eller med hjälp av bilder tillbaka till den planerade verksamheten. 

Det är bra att motivera övningen genom att ställa upp delmål. Belöningen vid delmålet kan vara mindre, till exempel ett klistermärke. Det kan motivera barnet att fortsätta mot en större belöning, som kan vara till exempel en gemensam utflykt med en förälder. 

Observera  

Öva färdigheten tillsammans varje dag. När barnet lärt sig en färdighet, avsluta uppföljningen och fira den färdighet som uppnåtts tillsammans på ett sätt som ni själva valt. 

Kom ihåg

Att lära sig nya färdigheter kräver mycket upprepning och övning. Det är viktigt att öva tillsammans.  

  • Undvik att hamna i en förbudscirkel.  
  • Vägled barnet aktivt och berätta för hen vad ni ska göra härnäst.  
  • Behåll ett tydligt, konsekvent och lugnt grepp. 
  • Beröm när barnet handlar på önskat sätt.