Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Identifiera situationen

Det är inte alltid enkelt att identifiera utmattning eller hållbara coping-metoder.

En av de första symtomen är vanligtvis trötthet som inte försvinner genom att vila. När utmattningen fortskrider ger den upphov till mångfaldiga symtom. Istället för trötthet kan det första symtomet även vara till exempel förlust av intresse eller en ökande cynism.

Utmattningssymtom kan dessutom förväxlas med sjukdomar och fysiska problem som måste uteslutas eller behandlas. På grund av detta måste man besöka en läkare. Att man konstaterar exempelvis anemi eller sköldkörtelproblem innebär dock inte att du inte även kan vara utmattad.

Reflektera över din situation

Tänk på ditt liv och gå igenom vad du varit med om med hjälp av din kalender ifall det behövs. Har det funnits mer förändringar, situationer eller omständigheter som orsakat belastning i ditt liv än vad du har kunnat återhämta dig från?

Märker du själv att du har förändrats? Att glädjen gradvis försvinner ur livet är ett symtom på utmattning som kommer smygande.

Upplever du minnesstörningar? De kan väcka rädsla för en begynnande minnessjukdom. Vid behov kan du begära minnestestning via hälso- och sjukvården. I allmänhet börjar minnet fungera bättre när återhämtningen fortskrider.

Copingmetoder

Tillfälliga åtgärder döljer problemet och upprätthåller det

Om du löser en för stor arbetsmängd med att ständigt arbeta övertid tröttar du ut dig själv. Orsakerna till den oskäliga arbetssituationen blir inte heller utredda och det sker ingen förändring mot det bättre eftersom du ändå sköter dina arbetsuppgifterna.

Tillfälliga lösningar förbrukar kontinuerligt energi

En uppgift som de tillfälliga lösningarna fyller är att gömma undan de negativa känslor som uppkommer av en dålig arbets- eller livssituation. Eftersom känslorna och känningarna naturligt försöker komma fram krävs det energi för att hålla dem borta.

Tillfälliga lösningar försvårar gamla problem och orsakar nya

Rusmedelsbruk eller överätande är typiska exempel på tillfälliga lösningar som med tiden ger upphov till nya problem. Då man långsiktigt tar till sådana lösningar ökar känslan av hjälplöshet och självförtroendet minskar ytterligare.

Hurdan är en hållbar copingmetod?

Hållbara copingmetoder ger mer krafter. Tillfälliga copingmetoder däremot upprätthåller problemet, tar energi och kan orsaka nya problem.

En hållbar copingmetod känner du igen bland annat på att den efter de initiala svårigheterna verkar öka krafterna i stället för att förbruka dem.

Att sätta gränser för egna och andras krav är ofta en hållbar copingmetod.