Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är de olika symtomen på utmattning?

Kronisk trötthet

Tröttheten försvinner inte av att man vilar eller sover mera. I värsta fall känner man sig trött och slutkörd redan då man vaknar. Veckosluten eller till och med en lång semester verkar inte räcka till för att återhämta sig.

Försämrad kognitiv kontroll

Man har problem med minnet, koncentrationsförmågan, tänkandet och beslutsfattning.

I bilddiagnostikundersökningar av hjärnans funktion har man konstaterat att det även vid en lindrig utmattning oftast är olönsamt och uttröttande att försöka koncentrera sig på att få något gjort. När man är trött lönar det sig alltså att vila och återhämta sig i stället för att försöka tvinga sig själv att få saker gjort.

Försämrad emotionell kontroll

Överansträngning påverkar särskilt de områden i hjärnan som styr känsloregleringsförmågan. I praktiken tar detta sig uttryck som att man är mer känslig för negativa budskap och har svårigheter med att reglera hur starka känslorna är.

När utmattningen blir svårare kan detta också ta sig uttryck som en avsaknad av känslor och en överdriven saklighet i människorelationerna.

Mental distansering

Mental distansering tar sig uttryck på många sätt i det sociala livet och i arbetslivet. Som utmattad kan man uppleva att människorelationer är belastande. Man kan försöka reglera sin stress genom att ta avstånd till andra. Attityden till andra människor kan bli kall och till och med fientlig.

Mental distansering innebär även en sorts cynism i förhållande till arbetet samt en sämre yrkesmässig självkänsla. Om arbetet ständigt medför besvikelser är det förståeligt att man vill ta avstånd till det.

När försöken att ändra sin egen situation upprepade gånger misslyckas är det lätt att tänka att det beror på ens egna brister. Det negativa inre rösten leder så småningom till att självkänslan försämras.

Depression

Depression är inte samma sak som utmattning, även om båda har liknande symtom. De kan ändå förekomma samtidigt. När man är deprimerad kan ansträngningar leda till utmattning, eller en långvarig utmattning kan slutligen utlösa en depression.

Psykiskt illamående

En utmattad person mår inte bra psykiskt. Överansträngningen i kroppen ökar ångesten. Den kan till och med leda till panikattacker. De fysiologiska symtomen kan göra att man blir rädd att man har en allvarlig sjukdom. Försämrade relationer och ökade konflikter kan minska stödet från närstående.

Fysiologiska symtom

Stress gör att kroppen reagerar starkare och förstärker symtomen av de sjukdomar som man har sedan tidigare.

Eftersom utmattning är förknippat med överkänslighet för allt som kan vara hotande eller krävande så utsätts särskilt hjärtat och blodkärlen som deltar i larmreaktionen för hård belastning. Av samma anledning försvagas immunförsvaret och en vanlig influensa kan bli utdragen.

Utsöndringen av stresshormoner blir störd, vilket påverkar sömnen. Därför är sömnstörningar ett av de vanligaste symtomen på utmattning. De bör tas på allvar och behandlas.

Psykosomatiska symtom

Med psykosomatiska symtom avses symtom som har sitt ursprung i psykisk belastning, men som tar sig uttryck som olika fysiska problem. Det kan till exempel vara fråga om smärta, utslag eller andra symtom för vilka ingen somatisk förklaring hittas.

I samband med utmattning är det vanligt att man reagerar på detta sätt både psykiskt och fysiskt.

Kom ihåg

Symtomen vid depression och ångest är delvis överlappande med utmattning. Egenvårdsprogrammen för depression och ångest på Psykporten.fi kan vara till nytta för att återhämta sig från utmaning och det lönar sig att bekanta sig med dessa.