Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu genomfört egenvårdsprogrammet för utmattning. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att bryta utmattningsspiralen. Det lönar sig att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Bekanta dig vid behov även med de övriga programmen på Psykporten.fi som kan vara till hjälp.

Se till att dina rättigheter inte kränks

Om du inser att du är utmattad på grund av arbetet eller omständigheterna på arbetsplatsen ska du komma ihåg att arbetslivet regleras av lag och andra bestämmelser. Många av dem har utarbetats för att skydda arbetstagaren bland annat från orimligt långa arbetsveckor och osakligt bemötande.

Enligt arbetarskyddslagen får arbetet inte äventyra någons liv eller fysiska eller psykiska hälsa.

Dra nytta av företags- och studerandehälsovården om du omfattas av dem. Information finns också i delen om mentalvårdstjänster på Psykporten.fi.

Hos företags- eller studerandehälsovården kan du också ta upp sådant som bara indirekt gäller arbete eller studier, men som försämrar din arbets- eller studieförmåga. Via dem kan du också vid behov hänvisas till andra tjänster du behöver.

Oavsett om du är anställd, företagare, studerande, arbetslös eller pensionär är det viktigt att du lär dig att värdesätta ditt liv och din hälsa genom att stå upp för dig själv i större utsträckning. Du är själv den bästa personen att ta upp din situation till diskussion.

Vad händer efter en utmattning och eventuell sjukledighet?

Många som upplevt utmattning märker att utmattningen bland annat har lett till en bestående känslighet för stress och att man lätt blir trött. Det rekommenderas att man återgår till arbetet med partiell sjukdagpenning. Då kan man aktivt följa upp i vilken mån arbets- och funktionsförmågan återställs samt hur nödvändiga förändringar i arbetet genomförs.

Ibland förekommer det i samband med utbrändhet en psykiatrisk sjukdom som hotar arbetsförmågan, till exempel en affektiv störning såsom depression eller ett ångestsyndrom. Ifall man får en sådan diagnos kan det bli aktuellt med individuell rehabilitering eller grupprehabilitering med ersättning från FPA eller yrkesinriktad rehabilitering med ersättning från arbetspensionsanstalten, såsom arbetsprövning eller omskolning till ett annat yrke.

Kom ihåg

Om dina problem med utmattning förvärras eller om du är orolig för hur du mår ska du söka professionell hjälp.

Var kan jag söka hjälp?

Om du har upplevt det som nyttigt med ett målinriktat arbetet i enlighet med detta egenvårdsprogram kan du fortsätta arbeta med hjälp av boken Uuvuksissa, eller arbetsboken Uuvuksissa som utkom 2021. Dessa båda böcker är på finska. Det finns även litteratur på svenska om utmattningssyndrom. Hör dig för om litteratur på biblioteket eller köp en bok via nätet.

Arbetshälsoinstitutets webbkurs om arbetsanpassning kan vara till hjälp om det behövs arbetsanpassning. När du reviderar dina beteendemönster på jobbet på egen hand kan du exempelvis utnyttja idéer för arbetsanpassning som Arbetshälsoinstitutet tagit fram.

Om du inte längre är i arbetslivet eller om dina studier har avbrutits kan du få hjälp av Psykportens Egenvårdsprogram för återgång till arbetslivet.

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet. Om du redan har en vårdkontakt kan du berätta för din kontaktperson hur du mår.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsostation, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du fick hjälp av egenvårdsprogrammet, men upplever att du skulle behöva ännu mera stöd, kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smarta enhet. En nätterapeut följer dina framsteg, ger feedback på uppgifter som du gör och hjälper dig framåt. I nätterapin behandlas delvis samma teman som i det här vårdprogrammet och du får göra fler övningar.

Du gör uppgifter varje vecka i cirka 3–4 månaders tid. I terapin fortsätter du reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av textinnehåll, videoklipp och övningar.

När nätterapin påbörjas i rätt stund och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi som sker ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka från det att läkaren har gjort en remiss.
 

Andra problem som kan inverka

Till exempel depression, olika ångestsymtom och sömnsvårigheter är vanliga bland utmattade. Du kan bedöma dina symtom med hjälp av olika självskattningstest och utnyttja lämpliga egenvårdsprogram som tillägg till detta egenvårdsprogram för utmattning.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för utmattning?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.