Skip to main content

Egenvårdsprogram

Betydelsen av självkänsla för att hantera aggression

Enkelt uttryckt är självkänsla individens helhetsuppfattning om huruvida hen är tillräckligt bra och värdefull. Självkänslan innefattar den uppfattning man har av ens betydelse i världen och ifall man anser att man i tillräcklig utsträckning gör saker man tycker är viktiga och tror på.

Grunden för självkänslan byggs upp under barndomen och ungdomsåren. Självkänslan förändras ändå dagligen, till och med i varje stund, under hela livet. Självkänslan kan vara stabil och oberoende av omgivningen. Den kan också vara ombytlig och känslig för andras kommentarer.

Det är viktigt att veta att man kan utveckla och förbättra sin självkänsla. Självkänslan byggs också upp av hur närstående och andra omkring en reagerar. Stöder och uppmuntrar de? Vilken uppfattning tror man själv att de har om en?

Självkänslan har stor betydelse

Självkänslan har stor betydelse för vilken kontroll man har över sitt liv och vilken riktning det tar. Om man har en god självkänsla gör man saker och val som är bra för en själv och som hjälper en att nå sina mål.

Om man däremot har en dålig självkänsla kan det leda till att man inte definierar sina mål. Man kanske tycker att det inte är värt att satsa på något som kräver ansträngning, eftersom man tror att man ändå kommer att misslyckas.

Hur självkänslan byggs upp

Omgivningen har en stark inverkan på självkänslan hos de flesta, men särskilt hos ungdomar. Mobbning i skolan till exempel skadar ofta självkänslan allvarligt. Det gör även en våldsam disciplinär uppfostran, misshandel, att bli övergiven och att bli nedtryckt.

Allt detta kan försämra självkänslan i flera års tid. Omvårdnaden som man fått under uppväxtåren samt goda relationer och upplevelser av framgång lägger i sin tur grunden för en god självkänsla.

Man kan förbättra självkänslan

Självkänslan byggs upp när man gör små viktiga gärningar och val i sitt liv om och om igen. Man måste medvetet sträva efter en positiv attityd och att acceptera sig själv och andra. Det är särskilt viktigt att acceptera att man är besviken och förargad om man gör ett misstag eller misslyckas. Det är bra att tala till sig själv på ett uppmuntrande och medkännande sätt.

När man har en god självkänsla är man också mer redo att hitta bra lösningar för en själv även när en jobbig känsla uppstår. Man kan bestämma sig för att agera så som man tidigare planerat. På så sätt hamnar man inte i trubbel och kan leva lugnt och med självrespekt.

Beteende och självkänsla         

Att kontrollera sin aggression är en del av livshanteringen. Det är viktigt för var och ens liv att kunna hantera jobbiga känslor. Då kan man sträva efter sina mål utan att vara rädd för eller undvika känslor.

När man klarar av att agera på ett sätt där man respekterar sig själv och andra ökar ens uppfattning om sig själv som en kompetent person som har kontroll över sitt liv. Då får man ofta också positiv respons från omgivningen.

Kom ihåg

Man måste medvetet sträva efter en positiv attityd och att acceptera sig själv och andra.