Skip to main content

Egenvårdsprogram

12. Vad innebär det att återhämta sig från en ätstörning?

Det finns inga officiella kriterier för återhämtning från en ätstörning. Ofta anser man att en person har återhämtat sig om de inte längre uppfyller ätstörningens diagnostiska kriterier. Avsaknad av synliga eller mätbara tecken betyder ändå inte välbefinnande och god funktionsförmåga.

Både yrkesverksamma och personer som har återhämtat sig från en ätstörning är överens om att vikt är en dålig indikator på återhämtning. 

Återhämtningens delområden 

Fysisk återhämtning  

Fysisk återhämtning omfattar att tecken på undernäring försvinner, vitala funktioner normaliseras och hormonaktiviteten kommer i gång.  

Social återhämtning 

Social återhämtning innebär att personen som återhämtar sig kan delta i skolan, studier eller arbete och kan upprätthålla vänskapsrelationer och romantiska relationer som vanligt. 

Känslomässig återhämtning 

Känslomässig återhämtning innebär att humöret blir bättre och att känslostormarna lägger sig.  

Beteendemässig återhämtning 

Beteendemässig återhämtning omfattar bland annat en ökad flexibilitet. Den inbegriper också att personen som återhämtar sig inte försöker begränsa matens kvalitet eller mängd. Hen behöver inte heller längre aktivt stöd för att klara av måltider. 

Kognitiv återhämtning 

Kognitiv återhämtning innebär att personen som återhämtar sig inte längre lider av ätstörningstankar, störningar i kroppsbilden eller självförakt.  

Återhämtningens tidtabell 

En studie av 387 ungdomar med ätstörningar som publicerades 2019 undersökte framstegen i återhämtningen. 

Först sker en fysisk återhämtning. Några månader efter det följer social och känslomässig återhämtning. 

I genomsnitt åtta månader efter den sociala och känslomässiga återhämtningen sker den beteendemässiga återhämtningen. 

Kognitiv återhämtning sker vanligtvis till sist, mer än ett år efter den fysiska återhämtningen. 

Om den personen som återhämtar sig går igenom återhämtningens alla delområden är risken för att ätstörningen ska aktiveras på nytt betydligt lägre än genomsnittet.  

Viktens inverkan 

Enligt studien skedde social och känslomässig återhämtning i genomsnitt vid en vikt som var 1,5 kg högre än vid den fysiska återhämtningen. Den beteendemässiga och kognitiva återhämtningen sker i sin tur i genomsnitt vid en vikt som är 3–3,5 kg högre än vid den fysiska återhämtningen.  

Av denna anledning bör man i återhämtningen fokusera på att säkerställa att näringstillståndet inte tillåts försämras mitt i återhämtningsprocessen. Fysisk återhämtning betyder inte att stödet kan upphöra.  

Det är viktigt att komma ihåg att vikt ensam är en dålig indikator på återhämtning.  

Kom ihåg

En övergripande återhämtning innebär mer än att vikten normaliseras. Den äger också rum på känslomässig, relations-, beteendemässig och tankenivå. 

Hur upplever personen med ätstörning återhämtningen? 

Personer som har återhämtat sig från en ätstörning beskriver ofta tillfrisknandet som en process där relationen till mat, ätande, kroppen, jaget och andra människor är central. För någon som har upplevt en ätstörning innebär återhämtning till exempel 

 • möjligheten att leva ett normalt liv utan att behöva kontrollera ätande och motion 
 • ett avslappnat förhållande till mat, vikt och kropp  
 • förmågan att bearbeta känslor på andra sätt än fasta eller hetsätning 
 • förmågan att slappna av och umgås med andra utan ständiga tankar kopplade till ätstörningen 

Återhämtning på praktisk nivå 

När man har återhämtat sig bör man kunna följande:

 • Kunna äta tillräckligt utan uppsikt och utan att göra avkall på matens kvalitet och näringsämnen. 
 • Kunna bibehålla sin egen välbefinnandevikt så självständigt som är typiskt för åldersnivån. Ett barn eller en ungdom behöver inte kunna planera sina egna måltider, men en vuxen eller en ungdom som närmar sig vuxenlivet bör kunna klara av det. 
 • Klara av att acceptera och tolerera sin kropps storlek, form eller vikt utan att ständigt behöva försöka göra något åt dem.  
 • Låta bli att utöva ätstörningsbeteenden som fasta, begränsning, hetsätning och självrensning. 
 • Kunna njuta av regelbunden motion utan behov av tvångsmässig rörelse. 
 • Klarar av att återgå till normala aktiviteter när det gäller skola, studier eller arbete, samt familj, socialt liv och hobbyer. För ungdomar och vuxna innebär detta också eventuellt dejtande och romantiska relationer. 
 • Vara fri från att ständigt tänka på mat, vikt och kroppsbild.  
 • Vara medveten om sin egen benägenhet till ätstörningen och förstå effekterna av utlösande faktorer och ens egna handlingar.