Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är de olika ätstörningarna?

Även om anorexi är den mest kända ätstörningen är atypisk ätstörning den vanligaste ätstörningen. Den vanligaste atypiska ätstörningen är hetsätningsstörning eller BED.

En betydande andel personer med ätstörningar uppfyller inte de diagnostiska kriterierna för smalhets- eller hetsätningsstörningar. I det här fallet rör det sig om en så kallad atypisk ätstörning. Atypiska ätstörningar är smalhets- eller hetsätningsstörningar som saknar något typiskt symtom.   

Anorexi 

Kärnsymtomet på anorexi är en stark rädsla för att gå upp i vikt. Ofta går personen med ätstörning avsevärt mycket ner i vikt och har ett orealistiskt lågt viktmål. Viktminskningen orsakas av att den drabbade minskar sitt ätande och ofta också genom att hen tränar för mycket. Särskilt i de tidiga stadierna har de flesta ingen sjukdomsinsikt. 

Typer av anorexi 

Det finns två typer av anorexi:

  • begränsande anorexi
  • anorexi av hetsätnings-självrensningstyp  

Vid begränsande anorexi kontrollerar personen sin vikt genom att äta mycket lite, och ofta också genom att motionera tvångsmässigt.  

Vid anorexi av hetsätnings-självrensningstyp slutar självsvälten med hetsätning. Efter detta är målet att bli av med den intagna energin genom självrensning. Självrensningen kan till exempel vara att kräkas eller använda laxermedel.  

Inte alla personer med anorexi uppvisar självrensningsbeteende eller tvångsmässig träning. 

Bulimi, dvs. hetsätning 

En person med bulimi är sjukligt rädd för att gå upp i vikt. Tankarna domineras av tankar på att äta, ett tvångsmässigt behov av att äta, skuld efter att ha ätit och självrensning. Livet präglas av en cykel av hetsätning och självrensning.  

Personen med ätstörning kontrollerar sin vikt genom att begränsa sitt ätande periodvis samt med kräkningar eller genom att felanvända mediciner. 

Hetsätningsstörning, dvs. Binge Eating Disorder, BED 

Den insjuknade personens liv domineras av upprepade anfall av hetsätning. Då äter hen stora mängder mat och kan inte sluta äta. En hetsätningsepisod äger vanligtvis rum i hemlighet. 

Hetsätningen följs av intensiva känslor av skuld och ångest. Det leder till en plan på eller försök att gå ner i vikt. Bantningen avbryts av behovet av att hetsäta, och den onda cirkeln är komplett. 

Det är typiskt för personer med hetsätningsstörning att de upprepade gånger har testat olika bantningskurer och dieter, liksom olika sätt att begränsa sitt ätande. 

Skuld, ångest

Viktnedgång, fasta

Hunger

Hetsätning