Skip to main content

Egenvårdsprogram

13. Vad motiverar till återhämtning?

Faktorer som motiverar till förändring kan delas in i externa och interna motiverande faktorer.

Extern motivation behövs ofta i början av behandlingen för att väcka sjukdomsinsikten och sätta igång återhämtningen.  

Interna motiverande faktorer är de saker som får den insjuknade att själv vilja ha, planera för och genomföra förändringar. Tack vare dem sker den slutliga återhämtningen. De hjälper också att hålla sig frisk även i fortsättningen. 

Externa motiverande faktorer 

Externa motiverande faktorer är externa begränsningar, tvång eller lockbeten som åläggs personen med ätstörning. De behövs ofta i de tidiga stadierna av sjukdomen och behandlingen, när personen med ätstörning inte har någon sjukdomsinsikt eller någon egen önskan om att återhämta sig.  

Begränsningar och pauser 

 • Begränsning av privatlivet: Övervakning av måltider, motionsförbud och toalettförbud, eller att hålla rumsdörrar öppna eller ta bort dörrar för att förhindra självskada eller tvångsmässig motion. 
 • Lägga livet på paus: Ta en paus från en motionshobby, sjukskrivning eller att skjuta upp en semesterresa. 

Begränsningarnas syfte är att korrigera näringsintaget. 

Belöningar

Dessutom kan man utlova belöningar för att uppnå ett visst mål.  

Dessa kan vara: 

 • ytterligare friheter, till exempel tillåtelse att röra på sig mer, eller att bli utskriven från avdelningen 
 • något personen verkligen önskar sig, till exempel en semesterresa, en skolutfärd eller att köpa något trevligt 
Vad lönar det sig att belöna? 

Ytterligare friheter kopplas i behandlingen ofta till en viss vikt. Det betonar ändå viktens betydelse i den insjuknade personens ögon. Personen med ätstörning kan ”äta sig ut från avdelningen” för att komma hem och bort från uppsikten. Då har ingen verklig återhämtning skett.  

I stället för till vikt skulle det vara bra att belöningar kopplas till förmågan att agera eller utföra något. Det kan till exempel vara att äta med lite stöd eller utan fuskförsök. 

Interna motiverande faktorer 

Interna motiverande faktorer är saker som betonar sådant som är viktigt för personen själv.

Återhämtning kan motiveras av önskan att vara bra på något, till exempel en hobby. Motivation kan också komma från något man känner passionerat för, som att skydda miljön eller vilja hjälpa andra.

Återhämtning kan drivas av rädsla för att permanent förlora sin hälsa och fysiska komplikationer. Därför är det viktigt med information om effekterna av sjukdomen som ges vid rätt tidpunkt och tillräckligt ofta.  

Följande frågor kan fungera som inre motiverande faktorer:

 • Vad vill jag vara utan ätstörningen? 
 • Vad vill jag bli ihågkommen för? 
 • Har jag något att ge till andra?  

Livet utan sjukdomen

Ofta finns tanken om självständighet och frihet från ätstörningens regler. 

Personen med ätstörning kan tänka på sitt liv och konstatera att hen till exempel vill 

 • leva som en vanlig tonåring 
 • studera och hitta ett jobb 
 • starta en familj i något skede 
 • kunna agera och vara närvarande som partner eller förälder 

Behöver man nå bottennivån för att kunna återhämta sig? 

Att nå bottennivån avser en situation där personen med ätstörning befinner sig mentalt eller fysiskt på en så låg punkt att hen känner att skadorna som ätstörningen orsakar är större än fördelarna. 

Det är individuellt i vilket skede en sådan upplevelse inträffar. En viss typ av bottennivå krävs, men hurdan den är varierar. För någon kan det vara att ligga på avdelningen med en näsmagslang. För andra kan det vara ett uppvaknande till det faktum att de inte vill spendera hela sin ungdom sjuk och inte leva ett vanligt liv. 

Stödja viljan till återhämtning 

Ibland är det svårt att hitta annat liv i stället för ätstörningen. Önskan att återhämta sig kan minskas av ensamhet och oförmåga att hitta sätt att hantera känslor.

Den närstående kan uppmuntra till återhämtning genom att aktivt stödja förbättringen av näringstillståndet och genom att hjälpa den insjuknade att hitta sina motiverande faktorer. Det är viktigt att den insjuknade inte bara ses som en person med en ätstörning, utan behandlas som en människa med sina egna drömmar, förhoppningar och rädslor.