Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

För att hjälpa personen att bli av med ätstörningen är det nödvändigt att förstå vilken typ av beteende som ätstörningar orsakar.

Detta program ger närstående  

 • information om olika former av ätstörningssymtom 
 • information om faktorer som utlöser och upprätthåller symtom 
 • verktyg för att hantera svåra situationer 
 • sätt att motivera personen med en ätstörning mot återhämtning 

Användbara färdigheter för en närstående att öva på inkluderar: 

 • medvetenhet och acceptans 
 • helhetsuppfattning 
 • reglering av sina egna reaktioner 
 • sluta med anpassning 
 • självbehärskning  
 • tålamod 
 • omsorg för en själv 

Vad är ätstörningsbeteende?

Om en närstående inte förstår när ett beteende är kopplat till ätstörningen kan det vara svårt för hen att ha en konstruktiv inställning till saken. 

Ätstörningsbeteende påverkar hela livet 

Matvanorna hos personen med ätstörning kan sträcka sig från hetsätning till att inte äta överhuvudtaget och fasta. Ätstörningsbeteende är dock inte bara relaterat till måltider, ätande, att låta bli att äta eller självrensningar.  

Ätstörningsbeteende är också rutiner, tvång och rädslor. De riktar sig till livets alla delområden. Symtombilden är individuell hos varje person med ätstörning, men det finns också likheter. 

Ätstörningsbeteende är en copingmetod 

Avvikande beteende är för personen med ätstörning ett sätt att hantera en situation som känns omöjlig. Hen agerar inte så med flit. Även om personen med ätstörning upplever att hens symtom är okontrollerbara och skäms för det, kan rädslan för att ge upp ätstörningen vara oöverstiglig.  

Ihållande symtom kan orsakas av rädsla för att förlora kontrollen, misslyckande, bli ensam och förlust, liksom skuld, skam och beroende. När symtomen varar länge rotar sig ätstörningsrutinerna i hjärnan. Att bli av med dem orsakar enorm ångest och kräver oerhört mycket arbete. 

Kom ihåg

Ätstörningsbeteende urskiljs bäst av att personen med ätstörning reagerar med starkt motstånd när man ingriper i det. 

Ätstörningsbeteende i olika situationer