Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn med utmanande beteende!

Utmanar ditt barns beteende ditt föräldraskap och dina resurser? Känner du dig rådlös med ditt barn? Begränsar du ofta ditt barn och säger nej till hen? Har stämningen i hemmet blivit dålig? Upplever du att er samvaro sällan är positiv?

Kortvariga och övergående beteendeutmaningar är vanliga hos barn. Föräldern kan lära sig nya lösningar för att hantera barnets utmaningar, som ökar ett positivt beteende hos barnet och minskar problematiskt beteende . På så sätt blir atmosfären och samtalskulturen i hemmet mer positiv. 

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig och mitt barn?

Programmet innehåller information och övningar som är effektiva för att minska utmanande beteende hos ett barn. Metoderna kan vara till nytta för alla föräldrar som vill förbättra samspelet med sitt barn! 

Metoderna är lämpliga för föräldrar till barn i lekåldern och skolåldern. Tillämpade på ett åldersanpassat sätt är de också lämpliga för föräldrar till ungdomar.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oberoende av ålder
 • helt anonymt – du behöver inte fylla i dina personuppgifter någonstans
 • genom att gå igenom hela programmet eller välja ut endast de punkter som bäst motsvarar era behov

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om utmanande beteende hos barn och de faktorer som påverkar det.

Du lär dig om orsakerna till barns beteendeproblem. Du kommer att lära dig hur du kan bryta den möjliga negativa cirkeln av interaktion och på så sätt bidra till familjens välbefinnande.

Du lär dig hur du kan påverka ditt barns beteende på ett positivt sätt. Gradvis kommer ditt barns önskade beteende att förstärkas.

Du får också information om förälderns välbefinnande. Dessutom får du tillfälle att fundera på familjens resurser.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du och ditt barn ta steg mot en förändring.

Det mest effektiva sättet att minska ett barns problematiska beteende är att förstärka barnets positiva beteende. I den här delen hittar du sätt att förstärka positivt beteende. Dessa är t.ex.

 • närvaro och fokus på barnet
 • lyssna
 • beröm
 • hjälpa barnet att reglera sina känslor.

Du kommer också att lära dig hur du kan begränsa ditt barns beteende och i vilka situationer de kan användas.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

De verktyg som används i programmet är effektiva när det gäller att minska utmanande beteende hos ett barn. När du aktivt använder dem stöder du ditt barn och det är mer sannolikt att det gör framsteg. Du får mer information om vad du ska tänka på för att stödja de resultat ni har uppnått.

Du hittar också länkar till olika användbara tjänster och annat innehåll på Psykporten som kan vara av intresse för dig.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på undersökta metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig i vardagen och att hantera symtom.

Det här är också ett verktyg för professionell personal

Det kan även användas som stöd för grupper eller individuella möten som helhet eller i delar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man bland annat prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Om du upplever att ditt barns symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Om ditt barn har allvarliga beteendemässiga symtom, dina krafter håller på att ta slut, eller det känns svårt att gå igenom programmet självständigt, sök hjälp från välfärds- eller mentalvårdstjänsterna i ditt område.

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst 

Du kan använda det här programmet när du vill, och har tid för det. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När ni först övar er att använda verktygen i enkla situationer, kan de småningom hjälpa dig och ditt barn också i svårare situationer.

Ni kan åstadkomma en förändring

Du är på väg att starta programmet Verktyg för utmanande beteende hos barn. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn mot ett liv som ni önskar.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken, när ni jobbar för att åstadkomma bestående förändringar. Var alltså inte för sträng mot dig själv och ditt barn. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.