Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur lär sig barnet färdigheter och att uppföra sig?

Tillsammans med föräldern lär sig barnet till exempel sociala färdigheter, problemlösningsförmåga och känsloregleringsförmåga. Barnet lär sig använda dessa färdigheter genom att ta modell av förälderns beteende och upprepa beteendet själv.

Genom modellinlärning och regelbunden övning stärks det positiva handlingssätten.

Var en rollmodell

Att lära sig av en rollmodell är en naturlig och viktig del av barnets utveckling. Det händer ständigt i vardagliga situationer. Redan ett litet barn övervakar noggrant vad föräldern gör och upprepar det beteende hen ser. Du har kanske lagt märke till dina egna sätt att tala eller reagera i ditt barns beteende.

Du kan lära barnet positivt beteende och stärka det. När du själv är en rollmodell för det eftersträvade beteendet och berömmer barnet för att hen beter sig positivt, kommer barnet sannolikt att bete sig så igen.

På detta sätt kan du märka att du kan påverka ditt barns beteende.

Vilka färdigheter behöver mitt barn?

Eftersom hjärnan inte är färdigt utvecklad, kan det vara svårt för barnet att koncentrera sig, reglera sina känslor samt reaktioner och kontrollera sitt beteende. Barnet behöver en vuxens hjälp som stöd för självregleringen tills hen lär sig att handla och bete sig lämpligt i olika situationer.

Barn som beter sig utmanande kan ha behov av vissa färdigheter för att klara av att bete sig på ett mer lämpligt sätt:

  • Ett argt barn kan ha nytta av att kunna lugna ner sig. Det skulle även vara till hjälp för barnet att kunna identifiera och berätta om sina känslor.
  • Ett olydigt barn kan behöva lära sig sätt att förhandla, dela med sig av sina tankar eller att ta ansvar.
  • Ett barn som beter sig aggressivt kan behöva lära sig alternativa sätt att lösa problem.

Det är bra att barnet ser sin förälder använda dessa färdigheter i vardagen. På så sätt kan barnet lära sig samma färdigheter genom modellinlärning.

Kom ihåg

Genom modellinlärning lär sig barnet hur man uppför sig, sociala färdigheter, känsloreglering och problemlösning.

Föräldern kan förstärka barnets positiva beteende genom att till exempel berömma barnet. Det ökar sannolikheten för positivt beteende i framtiden.