Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Att fastställa konsekvenser

Genom att föräldern fastställer och ger konsekvenser kan man påverka barnets negativa beteende. Det hjälper barnet att förstå förhållandet mellan orsak och verkan. Tanken är inte att straffa barnet, utan att lära ut att negativa handlingar har konsekvenser.

En konsekvens för negativt beteende kan vara att barnet förlorar en förmån eller att en sak tas bort under en bestämd period. Konsekvensen behöver inte vara stor för att vara effektiv.

Säkerställ att du bekantat dig med de positiva metoderna 1–6 och att du infört dem innan du använder det här verktyget.

När du använder konsekvenser

 • Barnet måste veta för vilket beteende konsekvensen ges. Diskutera konsekvensen med barnet i förväg.
 • Välj konsekvensen i förväg. Den bör vara rimlig, lätt att genomföra, ofarlig för andra, tydlig och tillräckligt liten.
 • Ge konsekvensen omedelbart. Barnet kanske inte blir motiverat ifall konsekvensen ges först flera timmar eller dagar senare.
 • Ge barnet en varning samt olika alternativ innan konsekvensen ges.
 • Använd formuleringen ”Om..., så...”, t.ex. ”Om du tar på dig jackan, så kan vi gå till parken nu. Annars stannar vi inne” eller ”Om du kastar din mat, så tar jag bort maten för fem minuter”.
 • Tänk på att ska löna sig mer för barnet att lyda dig än att ta konsekvensen.
 • Tänk på att konsekvensens varaktighet bör vara rimlig. Även en kort stund är ofta effektiv.
 • När den tilltänkta tiden har löpt ut är det viktigt att avsluta konsekvensen, ti.ex. ge saken man tagit bort tillbaka till barnet. På så sätt ger du barnet möjlighet att följa instruktionerna och få beröm för önskat beteende.

När barnet inte lyder

I takt med att barnet blir med självständigt hör det till att hen testar gränser och inte alltid följer föräldrarnas instruktioner. Om barnet inte följer instruktionerna, upprepa instruktionen. Om barnet fortfarande inte lyder, ge en förutbestämd konsekvens. Kom ihåg att ge barnet ett ögonblick, t.ex. fem sekunder, för att följa instruktionerna. Var konsekvent och beröm barnet när hen agerar enligt instruktionerna.

 • Ge en instruktion, t.ex. ”Gå och borsta tänderna.”
 • Vänta fem sekunder.
 • Om barnet agerar enligt instruktionen, beröm barnet, t.ex. ”Vad fint att du gick för att borsta tänderna.”
 • Om barnet inte följer instruktionen, upprepa den.
 • Vänta fem sekunder.
 • Om barnet nu agerar enligt instruktionen, beröm barnet, t.ex. ”Vad fint att du gick för att borsta tänderna.”
 • Om barnet inte lyder instruktionen, berätta om och ge konsekvensen, t.ex. ”Jag sa åt dig två gånger, och du gjorde inte som jag bad. Nu måste jag ta bort din telefon för fem minuter”.

Du finner en illustrativ bild i bilagan nedan:

Observera

Om barn alltid ges konsekvenser av negativt beteende, men ingen uppmärksamhet ägnas åt positivt beteende, så innebär det på lång sikt ofta att det positiva beteendet minskar och det negativa beteendet stärks.

Kom ihåg att uppmärksamma positivt beteende och berömma eller belöna barnet när hen anammar nya beteendemönster.

Övning: Att ge konsekvenser

Mål

Du lär barnet sambandet mellan orsak och verkan. Som förälder lär du dig ett systematiskt och lugnt handlingssätt som du kan använda när barnet gör motstånd.

Anvisning

Genom följande metoder lär du barnet att negativt beteende resulterar i förlust av något. På så sätt lär sig barnet att positivt beteende alltid är mer lönsamt.

Börja använda följande metoder för att fastställa konsekvenser:
 1. Definiera i förväg det negativa beteende som du kommer att ge en konsekvens för. Berätta för ditt barn om beteendet och dess konsekvenser.
 2. Reagera genast beteendet uppstår.
 3. Om barnet inte följer instruktionen trots upprepningen, ge lugnt konsekvensen. Ta t.ex. bort det överenskomna föremålet från barnet.
 4. Förklara varför du gör det och hur länge konsekvensen kommer att pågå. Berätta t.ex. när barnet kommer att få tillbaka sitt föremål.
 5. Håll dig konsekvent och lugn.
 6. När tiden har löpt ut avslutar du konsekvensen. Ge t.ex. föremålet tillbaka till barnet.

Tänk om...?

Barnet kan tycka att konsekvensen är liten och ofarlig. Föräldern kan uppleva att konsekvensen inte var tillräckligt effektiv.

Tanken med konsekvenser är inte att straffa barnet, utan att lära ut att negativa handlingar har konsekvenser.

Till exempel är det en tillräcklig förlust att man tar bort en sak eller tillfälligt förbjuder användningen av telefonen. Detta får barnet att förstå orsak och verkan.

Om konsekvensen är oproportionerligt stor, handlar det i stället om ett straff. Med straffande uppfostran lär sig barnet inte att respektera regler.