Skip to main content

Egenvårdsprogram

POSITIVA METODER

Nu får du tillgång till förälderns verktygslåda. Den innehåller positiva och begränsande metoder. Verktyg 1–6 är positiva metoder. De ska användas ofta och varje dag.

I följande video (1:40) presenteras de positiva och de begränsande metoderna som hör till förälderns verktygslåda. I videon visas dessutom hur de olika metoderna hänger ihop med varandra. 

Använd de positiva metoderna ofta dagligen

De positiva metoderna förstärker barnets positiva beteende. De ska användas dagligen så mycket som möjligt.

De positiva metoderna består av tre delområden som förstärker positivt beteende:

ATT ÖKA POSITIVT SAMSPEL

1. Delad närvaro och barnperspektiv

2. Bry dig om och lyssna

ATT FÖRSTÄRKA POSITIVT BETEENDE 

3. Uppmärksamma och beröm beteende

4. Belöningstabell

ATT LÄRA UT NYA FÄRDIGHETER OCH SÄTT ATT BETE SIG 

5. Förhandlings- och problemlösningsfärdigheter

6. Känsloreglering

Positivt samspel

Ett positivt samspel mellan barnet och föräldern skapas av

  • närvaro och barncentrerad tid
  • att lyssna och visa att man bryr sig om barnet

Målet med verktygen för positivt samspel är att stärka bandet mellan barnet och föräldern, förbättra samspelet och atmosfären inom familjen samt öka förälderns positiva inställning till barnet.

När förhållandet mellan barnet och föräldern är positivt är det lättare för föräldern att påverka barnets beteende och lära hen nya färdigheter.

Att förstärka positivt beteende

Föräldern kan förstärka barnets positiva beteende genom att uppmärksamma det och ge positiv respons på det.

Respons kan ges

  • med icke-verbal uppmärksamhet
  • med verbalt beröm
  • med belöningar

Utlärning av nya färdigheter och beteenden

Det är viktigt att lära och visa barnet färdigheter med vilka hen kan lära sig att bete sig på det önskade sättet.

Det lönar sig att lära barnet

  • förhandlings- och problemlösningsförmåga
  • sätt att reglera känslor

Kom ihåg

När föräldern konsekvent och regelbundet förstärker det positiva beteendet hos barnet så ökar det. Förstärkning är det mest effektiva sättet att påverka ett barns beteende.

Att begränsa problematiskt beteende utan positiv förstärkning är inte effektivt, eftersom barnet då inte kommer att ändra sitt beteendemönster.

När ett barn får beröm för att hen beter sig på ett lämpligt sätt lär hen sig också att söka uppmärksamhet på positiva sätt.