Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar förälderns välbefinnande barnet?

Ditt välbefinnande och dina resurser har betydelse när det gäller att lösa ditt barns beteendeproblem. När du tar hand om din egen ork räcker dina krafter också till för att hjälpa ditt barn. Ju mer kapabel du känner dig som förälder, desto lättare är det för dig att få till stånd en förändring.

När du ska ta till dig föräldraskapsfärdigheter lönar det sig att du först bedömer din egen ork och dina resurser i förhållande till föräldraskapets uppgifter. När du mår bra som förälder så uppstår det lättare ett positivt samspel mellan dig och ditt barn.

Ditt välbefinnande gör att du orkar uppmärksamma och stärka ditt barns positiva beteende och lära hen nya färdigheter och sätt att uppföra sig.

Självmedkänsla är viktigt

Barnets beteende kan väcka starka känslor hos en förälder, till exempel irritation, oro och förtvivlan. Även skuldkänslor, skam och upplevelser av att inte räcka till är vanliga.

Många kämpar med liknande problem, och ingen förälder kan alltid handla så som de skulle vilja.

För att du ska kunna hjälpa ditt barn är utgångspunkten att du kan förhålla dig förlåtande och förståelsefullt mot dig själv. Lyssna och fundera på dina egna känslor och upplevelser utan att skuldbelägga dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Det är särskilt viktigt i utmanande situationer.

Man kan alltid lära sig nya saker

Barn är flexibla och har lätt för att lära. Det går ofta förvånansvärt bra att diskutera även förälderns misstag, känslor och handlingar med dem. Kom ihåg att även om du misslyckades nu så finns det en möjlighet att lyckas nästa gång. Även som förälder lär man sig något nytt på vägen!

Utvärdera din självförmåga

Det är viktigt att du känner att du kan påverka ditt barns beteende. När du har hög självförmåga, dvs. du tror på dig själv och på att du kan påverka, så har dina handlingar även en större inverkan på andra.

Ofta varierar upplevelsen av den egna självförmågan som förälder. Barnets utmanande beteende kan rubba förälderns självkänsla. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på sina egna förmågor och framgångar.

Fundera på om påståendena nedan gäller dig som förälder.

  • Jag brukar veta vad jag ska göra för att mitt barn ska bete sig positivt.
  • Jag kan agera på ett sådant sätt att jag stöder mitt barns positiva beteende.
  • Mina egna handlingar medför förändringar i mitt barns beteende.

Även om påståendena ännu inte passar in på dig, så kommer din självförmåga sannolikt att öka med hjälp av detta egenvårdsprogram.