Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur utvecklas könsidentiteten?

Det finns för tillfället två juridiska kön i Finland. I vissa länder används ett tredje juridiskt kön. Det inkluderar bland annat icke-binära, könsneutrala och intersexuella personer. Den tredje termen gör könsmångfalden mer synlig. 

Utveckling av könsidentitet 

Utvecklingen av könsidentitet är både en fysisk, psykisk och social process. Den påverkas främst av fysiologiska faktorer, genetik och hormonaktivitet, samt faktorer relaterade till den psykiska och sociala utvecklingen.  

Enligt nuvarande kunskap är könet ett flerdimensionellt fenomen. Det finns ingen enskild faktor som bestämmer hur varje person uppfattar sitt eget kön. 

Rätt till självbestämmande över sitt kön 

Till könet hör rätten till självbestämmande: var och en har rätt att definiera innehållet i sin egen identitet, rätt att inte definiera sig själv och även rätt att ändra dessa definitioner. 

Medvetenhet om könskonflikter 

Det kön som man blivit tilldelad vid födseln motsvarar inte nödvändigtvis den riktning i vilken könsidentiteten senare utvecklas. Det är individuellt vid vilken ålder en person blir medveten om en eventuell könskonflikt.  

Kön och sexualitet 

Den sexuella läggningen definieras enligt vem som är föremålet för känslor och lust. Liksom könet är den ett flerdimensionellt fenomen. 

Sexualiteten och könet är olika saker, trots att de nog kan höra samman. Den sexuella läggningen kan inte förklaras rakt från könsupplevelsen. 

Rätten till självbestämmande gäller även den sexuella läggningen. Var och en, oavsett kön, har rätt att definiera sin egen sexualitet. 

Du kan på egen hand bekanta dig med din sexualitet med hjälp av Egenvårdsprogrammet för sexualitet i Psykporten. 

Kom ihåg

  • Var och en har rätt att definiera innehållet i sin egen könsidentitet, rätt att inte definiera sig själv och även rätt att ändra dessa definitioner.  
  • Var och en, oavsett kön, har rätt att definiera sin egen sexualitet.