Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Könsupplevelser och -normer

Att reflektera över sina egna könsupplevelser sker inte isolerat från de betydelser som samhället och kulturen ger könen.

Könsnormativiteten påverkar tänkandet och kan begränsa det i onödan. Strikta normer kan göra att man upplever att könet sätter gränser för hur det är tillåtet att leva.   

Att vara medveten om och förstå de egna godtagna värderingarna kan hjälpa en att frigöra sig från normernas kraft. Därmed kan man försöka skapa ett utforskande, uppskattande och accepterande förhållande till sig själv. Varje könsupplevelse är lika värdefull.  

Med hjälp av följande övning kan du utforska och utmana dina egna värderingar. 

Övning: Könsnormernas inverkan på mig

Mål 

Du får en uppfattning om vad du anser vara bra och rätt, och vad du anser vara fel. Du reflekterar över om du kunde tänka annorlunda om dessa saker.  

Anvisning 

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan. Du kan välja de frågor som passar din situation. 

  • Hur upplever jag det kön som jag blivit tilldelad vid födseln? Har det varit något bra i det?  Har det varit något dåligt i det? 
  • Hurdana förväntningar ställer andra på mig baserat på det kön de antar att jag har?  
  • Hurdana förväntningar ställer jag på mig själv baserat på det kön som jag blev tilldelad vid födseln? 
  • Finns det något som jag inte tycker är tillåtet baserat på det kön som jag blev tilldelad vid födseln? Varför? 

Försök att hitta på minst 8–10 svar.  

  • Hurdana är dina svar?
  • Ligger tyngdpunkten på de bra eller dåliga sidorna?
  • Vad bygger dessa värderingar på?
  • Kan man utmana dem? 
Loading ...