Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder könsdysfori?

Med könsdysfori avses ett psykiskt illamående orsakat av en könskonflikt.

Könskonflikt 

En könskonflikt avser en upplevelse där 

  • en persons könsidentitet inte överensstämmer med det kön som hen blivit tilldelad vid födseln 
  • den egna könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som andra ser 

Upplevelser relaterade till könskonflikter är mycket individuella. De kan uppkomma i olika skeden av livet. 

Vad är könsdysfori? 

Ofta kombineras en könskonflikt med en upplevelse av könsdysfori. Detta innebär en stark känsla av psykiskt illamående och ångest som könskonflikten orsakar. I värsta fall försämrar den välbefinnandet och funktionsförmågan. 

Kroppsdysfori och social dysfori 

  • Med kroppsdysfori avses känslor av ångest, avsky och främlingskap mot ens egna könsbestämda kroppsdrag. Kroppsdysfori kan kännas som psykisk smärta och motvilja mot den egna kroppen. Vissa människor är mer benägna att uppleva kroppsdysfori än andra. Ibland kan det vara svårt att observera och beskriva upplevelsen av kroppsdysfori. 
  • Social dysfori avser känslor av ångest och psykiskt illamående som uppstår i sociala situationer där en person upplever att hen blir könsbestämd eller bemött på fel sätt. Sådana här situationer åtföljs ofta av upplevelsen av att bli förbisedd och osynlig, samt en känsla av allmänt obehag och irritation. 

En upplevelse av könskonflikt betyder inte alltid att man även upplever dysfori. Dessa upplevelser är mycket individuella. 

Ångest i anknytning till kön 

Könsbestämda egenskaper eller sociala förväntningar kan av många olika skäl åtföljas av ångest. Förutom könskonflikter kan till exempel snäva könsnormer orsaka ångest.  

Normerna kan leda till felaktiga antaganden om en person. Hen kan också bli behandlad på ett nedlåtande sätt eller bli sexuellt trakasserad på grund av sitt kön. 

Hur behandlas könsdysfori? 

Om dysforin orsakar svår ångest, gör vardagen besvärligare och försämrar funktionsförmågan är det viktigt att hitta sätt att hantera både den sociala dysforin och kroppsdysforin.  

Ångesten och obehaget som könsdysforin orsakar kan bland annat behandlas med psykoterapeutiska, fysioterapeutiska och medicinska metoder. 

Medicinska könsbekräftande behandlingar 

Medicinska metoder är nödvändiga när det finns ett behov av att modifiera kroppens egenskaper till att motsvara den egna upplevelsen av sitt kön. Sådana metoder är bland annat hormonbehandling och kirurgiska behandlingar.  

Alla som upplever könskonflikt känner inte att de behöver medicinska könsbekräftande behandlingar. För dem lindras dysforin genom att ändra könsidentitetens uttryck till exempel genom klädseln. 

Psykoterapi 

Att använda psykoterapeutiska metoder i behandlingen av könsdysfori innebär bland annat att man använder sig av olika ångesthanteringsmetoder. 

Ett allmänt psykiskt välbefinnande hjälper till att klara av dysfori. Syftet med psykoterapeutiskt arbete är att lära sig hantera ångest och hitta metoder som stöder en balanserad vardag och ett harmoniskt liv. 

Kom ihåg

Om dysforin orsakar svår ångest, gör vardagen besvärligare och försämrar funktionsförmågan är det viktigt att söka hjälp.