Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

De flesta människor har övergående svårigheter i olika situationer, såsom koncentrationssvårigheter. För vissa är svårigheterna mer långvariga. Om dessa svårigheter är liknande som i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan de kallas neuropsykiatriska drag.

Lindriga drag stör vanligtvis inte avsevärt. Barnet kan dock behöva hjälp av vuxna för att bearbeta information från omgivningen och hitta lämpliga handlingssätt.  

Om svårigheterna stör funktionsförmågan kan det krävas en noggrannare bedömning och stöd från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 

Hur använder jag detta egenvårdsprogram? 

Detta program hjälper dig att stödja ditt barn. Du behöver inte gå igenom hela programmet. 

I navigeringsmenyn hittar du  

 1. information om och sätt att känna igen olika nepsy-drag. 
 2. övningar som stöder ditt barns vardag
 3. stöd för den egna orken

Vad är utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

Med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avses oftast ADHD, autismspektrumstörningar och tics.  

Bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ligger ett visst sätt för hjärnan att bearbeta information från omgivningen och reagera på den. Detta påverkar beteendet och sättet att interagera med omgivningen och andra.  

Vad är nepsy-drag? 

Det är inte alltid fråga om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När svårigheterna är lindriga kan de kallas nepsy-drag. 

Nepsy-drag är en allmän term. Hos olika barn visar sig nepsy-dragen som olika svårigheter och styrkor.  

Även om lindriga drag ses som individuella egenskaper och vanligtvis inte stör avsevärt, kan barnet fortfarande ha nytta av stöd från en vuxen.  

De vanligaste svårigheterna i samband med nepsy-drag är

 • koncentrationssvårigheter 
 • snabb reaktion på stimuli 
 • starkare eller svagare reaktion på stimuli än vanligt 
 • livlighet och svårigheter att vara stilla 
 • svårigheter att fungera mera jämnåriga 
 • svårigheter att använda fantasi, till exempel i lekar 
 • svårigheter att föra naturliga diskussioner 
 • stort intresse för bestämda saker 
 • rutiner är viktiga och förändringar och övergångar är svåra 
 • tendens att söka starka sinnesintryck 

Styrkor förknippade med nepsy-drag kan till exempel vara:

 • Bra minne 
 • Uppmärksammande av detaljer 
 • En stark känsla av rättvisa 
 • Grundlighet 
 • Intressen man vet mycket om 
 • Lojalitet i vänskapsrelationer  
 • Idérikedom 
 • Förmåga att inspirera 
 • Effektivitet 
 • Förmåga att intensivt och under lång tid fokusera på saker som intresserar 
 • Djurvänlighet 
 • Konsten att göra saker enligt rutin 

Hur ska man beakta nepsy-drag? 

I mötet med ett barn med nepsy-drag är det viktigt att 

 • lägga märke till och identifiera barnets styrkor 
 • möta barnet som individ  
 • undersöka svårigheter tillsammans på ett utforskande och vänligt sätt 
 • ge information så att alla förstår vad som görs och varför  
 • hjälpa barnet att bearbeta information från omgivningen 
 • hjälpa barnet och föräldern att hitta handlingssätt i olika situationer 
 • göra förändringar i miljön för att underlätta vardagen. 

När är stöd från en vuxen viktigt? 

I vissa situationer eller stadier av livet kan dragen vara mer uttalade. Särskilt en hektisk, bullrig miljö, förändringar, nervositet och överbelastande problem kan öka behovet av stöd. Då behöver barnet hjälp av en vuxen för att stödja sin funktion och förstå förväntningarna från omgivningen.  

Ibland kan ett barns brist på metoder visa sig som ilska eller tillbakadragande. Då betonas vikten av vardagliga metoder som stöder barnets funktion ytterligare. 

När behövs professionell hjälp? 

Hos vissa barn är dragen mer uttalade och hindrar långvarigt barnet från att klara av vardagen. Då är det viktigt att reda ut om det är fråga om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om så är fallet, planeras det stöd barnet behöver tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.