Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ta hand om dig själv också

Svårigheter förknippade med ett barns nepsy-drag utgör en särskild utmaning för föräldraskapet och kan öka stressen. Det är väldigt viktigt att du tar hand om ditt eget välbefinnande så att du också kan stödja ditt barn.

Är du förlåtande mot dig själv?  

Beteendet hos ett barn med nepsy-drag kan ibland väcka starka känslor hos en förälder, till exempel irritation, oro och hopplöshet. Även skuldkänslor, skam och upplevelser av att inte räcka till är vanliga. 

Det är viktigt att komma ihåg att många kämpar med samma problem och att ingen förälder alltid kan agera på rätt sätt. 

För att du ska kunna hjälpa ditt barn är utgångspunkten att du kan förhålla dig förlåtande och förståelsefullt mot dig själv. Lyssna och fundera på dina egna känslor och upplevelser utan att skuldbelägga dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Det är särskilt viktigt i besvärliga ögonblick. 

Hur orkar du?  

En förälder som mår bra är till barnets bästa. När du mår bra har du mera resurser att möta och hantera symtomen hos ditt barn. När du sköter om att du själv mår bra visar du också ett värdefullt exempel för ditt barn. 

Stanna upp och fundera på om det som ger dig kraft i vardagen och det som belastar dig är i balans. Har du tillräckligt med tid att återhämta dig och att ägna dig åt sådant som ger dig glädje? Vad skulle kunna hjälpa dig att uppnå en bättre balans? 

Att må bra i vardagen är starkt kopplat till den psykiska hälsan. Till näst kan du granska om grunderna för välbefinnande i din vardag är balanserade.  

Kom ihåg 

Barnets symtom kan lindras om föräldern mår bra. Därför är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande och sina krafter. 

Om du upplever att du behöver stöd för ditt eget välbefinnande, din ork eller psykiska hälsa finns det egenvårdsprogram och information om tjänster för barnfamiljer på Psykporten.fi. Det är viktigt att du söker hjälp och stöd för dig själv i tid!