Skip to main content

Egenvårdsprogram

16. Mina och andras gränser

Det kan vara svårt för ett barn med nepsy-drag att stå upp för sig själv i sociala situationer. Detta beror på ett egenartat sätt att tolka sociala signaler, såsom ansiktsuttryck och gester.

På grund av svårigheter att uppfatta sociala situationer kan barn med nepsy-drag ha en högre risk att hamna i bråk eller bli retade. De kan reagera livligt eller vilt i en grupp. Att förstå andras gränser kan också vara svårt.  

Barn med nepsy-drag kan  

 • missförstå andras avsikter 
 • dra förhastade slutsatser 
 • oavsiktligt skada  
 • komma för nära eller röra utan tillstånd 
 • säga något för direkt till någon utan att mena ont 
 • göra något vars konsekvenser de inte kan förutse. 

Att känna igen sina egna och andras gränser 

Det är bra att öva på att känna igen sina egna och andras gränser i olika situationer. Genom att försvara sina egna gränser kan barnet lära sig att skydda sig själv och respektera andra. Färdigheter att försvara sig själv kan också användas när man möter digitalt trakasseri. 

Övning 1: Mina och andras kroppsgränser

Mål  

Genom övningen lär sig barnet att känna igen gränserna för sin egen och andras kroppar och att skydda sig i olika situationer. En förälder kan också lära ut hur man sätter fysiska gränser genom sitt eget exempel.  

Anvisning  

Fundera tillsammans med barnet på i vilka situationer en annan person kan komma för nära. Hur känns det? I vilka situationer kan ett barn känna sig rädd eller hotad? 

Fundera också på situationer där barnet själv eller föräldern kan ha kommit för nära en annan person. Hur har den andra personen reagerat på detta? Vad har ni märkt?  

Ett STOP-tecken med handen är en konkret handling som barnet kan börja använda. Det kan man först öva på hemma. 

Lär barnet att avståndet till en annan bestäms av längden på en utsträckt arm. Närmare än så får man inte komma utan tillstånd. Detta gäller även hur nära man själv får komma den andra personen. 

Fundera på situationer där denna metod kan tillämpas. Dessa kan till exempel vara kön i en matsal eller butik. 

Försök och observera

 • Hur väl känner ditt barn igen gränserna för sin egen kropp och andras?  
 • Lärde sig barnet något nytt genom övningen?  
 • Har ditt barn använt STOP-tecknet någonstans? 
 • Har ditt barn kommit i konflikt med andra? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Övning 2: Jag skyddar mig själv

Mål  

Med hjälp av övningen lär barnet att känna igen situationer där det är nödvändigt att försvara sig. Hen lär sig också att försvara sig verbalt.  

Anvisning  

Fundera tillsammans på situationer där självförsvarsfärdigheter kan behövas, till exempel i skolan, på gården, i en hobby eller på sociala medier. Detta kan till exempel vara när 

 • någon mobbar 
 • någon pratar elakt med mig 
 • någon uppmanar mig att göra något jag inte vill 
 • någon hotar mig 
 • någon tar mina saker utan tillstånd. 

Diskutera om hur barnet har agerat i dessa situationer. Vad har du gjort om någon har behandlat dig så? Hur har du klarat dig i dessa situationer? 

Lär barnet trepunktsregeln  
 1. Säg till den andra: Nej!  
 2. Lämna situationen.  
 3. Berätta för en vuxen.  

Fundera tillsammans på olika sätt att säga "nej" till en annan person. Sådana är till exempel följande sätt: 

 • Prata inte så fult med mig.  
 • Jag vill inte göra det där.  
 • Sluta hota.  
 • Rör inte mina saker.  

Om det inte hjälper att prata är det en bra idé att lämna situationen och be om hjälp av en vuxen.  

Uppmuntra nu ditt barn att öva verbala självförsvarsfärdigheter i vardagliga situationer. Fråga hur hen har hanterat situationerna.  

Försök och observera

 • Vilka självförsvarsfärdigheter känner ditt barn redan igen? 
 • Har ditt barn använt metoder som ni övat tillsammans i vardagen? 
 • Hur vet du om hen har bekymmer? Hur tar du upp frågan? 
 • Är du medveten om vem ditt barn umgås med? 
 • Har ditt barn kommit i konflikt med andra? 
Loading ...

Som stöd för övningen